ΑΠΔΠΧ: Επιτρεπτή η αποστολή πολιτικών μηνυμάτων SMS και MMS

0

Επιτρεπτή κρίθηκε, από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) και μηνυμάτων πολυμέσων (MMS), με πολιτικό περιεχόμενο. Συγκεκριμένα, η Αρχή, σε οδηγία που εξέδωσε ορίζει ότι τον σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας εξυπηρετούν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όρος με τον οποίο εννοούνται : τηλεφωνικές κλήσεις (σταθερής και κινητής τηλεφωνίας), αυτόματες τηλεφωνικές κλήσεις, κατά τις οποίες με την αποδοχή της κλήσης, ακούγεται μαγνητοφωνημένο μήνυμα, επικοινωνία μέσω τηλεομοιοτυπίας (φαξ), φωνητικά μηνύματα που αποθηκεύονται μέσω υπηρεσίας αυτόματου Τηλεφωνητή, σύντομα γραπτά μηνύματα (SMS) και μηνύματα πολυμέσων (MMS), μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
Προϋπόθεση για το επιτρεπτό αυτού του τρόπου επικοινωνίας είναι, σύμφωνα με τη σχετική οδηγία, η προηγούμενη συγκατάθεση του “”υποκειμένου των δεδομένων””, δηλαδή του παραλήπτη.
Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η συγκατάθεση του παραλήπτη είναι απαραίτητη ακόμα και όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει στη διάθεσή του τα ηλεκτρονικά στοιχεία επικοινωνίας από νόμιμες πηγές, όπως για παράδειγμα τους τηλεφωνικούς αριθμούς από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Η συγκατάθεση πρέπει να δίδεται εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα.
Μόνο κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται, η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύντομων γραπτών μηνυμάτων (SMS) και μηνυμάτων πολυμέσων (MMS), χωρίς τη συγκατάθεση του “”υποκειμένου των δεδομένων””, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) τα στοιχεία επικοινωνίας έχουν αποκτηθεί νομίμως στο πλαίσιο προηγούμενης, επαφής με τα υποκείμενα των δεδομένων. Μάλιστα, η προηγούμενη επαφή δεν είναι απαραίτητο να έχει αμιγώς πολιτικό χαρακτήρα, πχ. είναι νόμιμη η αποστολή μηνυμάτων όταν τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συλλέχθηκαν στο πλαίσιο προηγούμενης πρόσκλησης για συμμετοχή σε κάποια εκδήλωση ή δράση, ανεξαρτήτως του πολιτικού χαρακτήρα της. Αντιθέτως, δεν θεωρείται παρόμοια επαφή και δεν είναι νόμιμη η χρήση των ηλεκτρονικών στοιχείων επικοινωνίας προς το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας όταν τα στοιχεία αυτά αποκτήθηκαν στο πλαίσιο επαγγελματικής σχέσης, όπως για παράδειγμα η χρήση του αρχείου πελατών από υποψήφιο βουλευτή.

2) O υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να παρέχει στο υποκείμενο των δεδομένων τη δυνατότητα να ασκεί το δικαίωμα αντίρρησης με τρόπο εύκολο και σαφή, και αυτό σε κάθε μήνυμα πολιτικής επικοινωνίας.

Σχόλια