Απελευθέρωση ηλεκτρισμού και αερίου με περισσότερα δικαιώματα για τους καταναλωτές

0

Οι αγορές ηλεκτρισμού και αερίου θα απελευθερωθούν περαιτέρω στην ΕΕ, ενώ τα δικαιώματα των καταναλωτών θα ενισχυθούν σημαντικά.

Αυτά είναι τα βασικά σημεία μιας συμφωνίας, σε δεύτερη ανάγνωση, μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που ενέκρινε η ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου.

Σε ό,τι αφoρά τον διαχωρισμό των στοιχείων παραγωγής από εκείνων για την διανομή του ηλεκτρισμού και του αερίου, ο συμβιβασμός επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιλέξουν μεταξύ τριών μεθόδων: της πλήρους αποσύνδεσης των ιδιοκτησιακών σχέσεων. Κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα να απαγορεύεται σε επιχειρήσεις ή κράτη να ασκούν συγχρόνως έλεγχο στην παραγωγή ή την προμήθεια του ηλεκτρισμού και «άμεσα ή έμμεσα να ασκούν έλεγχο σε έναν διαχειριστή του συστήματος διανομής» και το αντίστροφο.

Η δεύτερη μέθοδος αφορά ένα «ανεξάρτητο διαχειριστή συστήματος» (ISO), ο οποίος θα διαχειρίζεται τις αποσυνδεδεμένες δραστηριότητες της διανομής. Bάσει αυτής της μεθόδου, οι επιχειρήσεις θα μπορούν αφενός να διατηρήσουν τα στοιχεία της προμήθειας και της διανομής, αφετέρου όμως θα πρέπει να εξασφαλίσουν «έναν αποτελεσματικό διαχωρισμό συμφερόντων».

Και τρίτον η μέθοδος ενός «ανεξάρτητου διαχειριστή εκπομπών» (ITO), όπου μία κάθετα ενοποιημένη εταιρεία θα μπορεί να διατηρήσει το δίκτυο των στοιχείων της, αλλά να διασφαλίσει «έναν αποτελεσματικό διαχωρισμό συμφερόντων» μέσω κανόνων για τα στοιχεία, τον εξοπλισμό, το προσωπικό, την ταυτότητα και τον έλεγχο συμμόρφωσης.

Να σημειωθεί ότι από την υποχρέωση αποσύνδεσης της παραγωγής ηλεκτρισμού και αερίου από την διανομή θα εξαιρεθούν η Κύπρος, η Μάλτα και το Λουξεμβούργο, καθώς δεν διαθέτουν φορείς εκμετάλλευσης συστήματος μεταφοράς αλλά μόνο συστήματα διανομής.

Ο συμβιβασμός ενισχύει επίσης την προστασία των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, οι τελευταίοι θα διαθέτουν, μεταξύ άλλων: το δικαίωμα λύσης της σύμβασής τους με τους παρόχους ηλεκτρισμού και αερίου εντός τριών εβδομάδων και ατελώς, το δικαίωμα να λαμβάνουν τον τελικό λογαριασμό τους το αργότερο 6 μήνες μετά την αλλαγή παροχών, το δικαίωμα αποζημίωσης, σε περίπτωση κατά την οποία το επίπεδο της ποιότητας των υπηρεσιών είναι χαμηλό (όπως για παράδειγμα, ανακριβής και καθυστερημένη χρέωση), πρόσβαση στην πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους μέσω λογαριασμών και δικτυακών τόπων των επιχειρήσεων ηλεκτρισμού και αερίου, το δικαίωμα να λαμβάνουν όλες τις σχετικές πληροφορίες αναφορικά με το αέριο και τον ηλεκτρισμό που καταναλώνουν και τη δυνατότητα να απευθύνονται σε ένα διαμεσολαβητή ενέργειας ή έναν οργανισμό καταναλωτών με στόχο την αποτελεσματική εξέταση παραπόνων και την εξωδικαστική διευθέτησή τους.

Σχόλια