Απλοποίηση της νομοθεσίας για το στρώμα του όζοντος προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

0

Απλοποίηση της νομοθεσίας για την εξάλειψη των ουσιών που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αν και οι επιστήμονες προβλέπουν ότι η τρύπα του όζοντος θα έχει «επουλωθεί» έως το 2075, η Επιτροπή επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται ανεπίλυτα προβλήματα, ορισμένα από τα οποία σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή.

«Οι ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος έχουν σχεδόν πλήρως εξαλειφθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς να έχουν προκληθεί σημαντικές δυσκολίες στους παραγωγούς και στους καταναλωτές» σχολίασε ο επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας.

«Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η αειφόρος ανάπτυξη είναι επιτεύξιμη και πρέπει να επιδιωχθεί περαιτέρω. Παρά τις επιτυχίες μας πρέπει να επαγρυπνούμε, δεδομένου ότι σημαντικές ποσότητες των εν λόγω ουσιών ενυπάρχουν, ακόμη, σε πολλά προϊόντα, όπως είναι τα ψυγεία και τα μονωτικά υλικά στα κτίρια».

»Οφείλουμε να αποτρέψουμε την έκλυση των συγκεκριμένων ουσιών στην ατμόσφαιρα. Η σημασία της αποτροπής αυξάνεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι οι ουσίες αυτές αποτελούν, εκ παραλλήλου, σημαντικούς παράγοντες της θέρμανσης του πλανήτη» εξήγησε.

Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην εξάλειψη των ουσιών που καταστρέφουν το όζον, χάρη στο Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, επιτρέπει πλέον την κατάργηση πολυάριθμων διατάξεων στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η Επιτροπή ωστόσο θέλει να βελτιώσει τον κανονισμό με την αποσαφήνιση ορισμένων διατάξεών του, κυρίως όσον αφορά τη χρήση απαγορευμένων ουσιών κατά εξαίρεση και κατά παρέκκλιση, καθώς και όσον τις εισαγωγές και εξαγωγές των καταστρεπτικών αυτών ουσιών.

Η αναθεώρηση ευθυγραμμίζει τον κανονισμό με τις πλέον πρόσφατες διεθνείς συμφωνίες, ιδίως με αυτές που αναφέρονται στην επίσπευση της εξάλειψης των υδροχλωροφθορανθράκων (HCFC) βάσει του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, καθώς και με αυτές που αποβλέπουν στην επίτευξη της τελικής εξάλειψης ουσιών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις.

Περιλαμβάνει, επίσης, πρόσθετα μέτρα για την πρόληψη της παράνομης εμπορίας και χρήσης ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος.

Σχόλια