Απόφαση – σταθμός του ΔΕΚ για την μεταφορά προσωπικών δεδομένων

0

 

Με σημερινή απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίνει ότι η απόφαση της Επιτροπής κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες διασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των διαβιβαζόμενων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι ανίσχυρη.

Παρότι το Δικαστήριο είναι το μόνο αρμόδιο να κηρύξει το ανίσχυρο πράξεως της Ένωσης, οι εθνικές αρχές ελέγχου όταν επιλαμβάνονται σχετικής αιτήσεως, ακόμη και στην περίπτωση που υφίσταται απόφαση της Επιτροπής κατά την οποία τρίτη χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μπορούν να εξετάσουν αν η διαβίβαση δεδομένων ενός προσώπου προς τη χώρα αυτή είναι σύμφωνη προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με την προστασία των εν λόγω δεδομένων, καθώς και να προσφύγουν, όπως και ο ενδιαφερόμενος, ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, ώστε τα δικαστήρια αυτά να υποβάλουν προδικαστικό ερώτημα, προκειμένου να εξετασθεί το κύρος της εν λόγω αποφάσεως.

Η Οδηγία για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ορίζει ότι η διαβίβαση των δεδομένων αυτών προς τρίτη χώρα κατ’ αρχήν επιτρέπεται μόνον εφόσον η εν λόγω χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων. Κατά την ίδια Οδηγία η Επιτροπή μπορεί να διαπιστώσει ότι τρίτη χώρα, λόγω της εθνικής της νομοθεσίας ή διεθνών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει, εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας. Τέλος, η Οδηγία προβλέπει ότι κάθε κράτος – μέλος ορίζει μία ή περισσότερες δημόσιες αρχές, υπεύθυνες για τον έλεγχο της εφαρμογής, εντός του συγκεκριμένου κράτους, των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται βάσει της εν λόγω Οδηγίας (εθνικές αρχές ελέγχου).

Ο M. Schrems, ως χρήστης του Facebook, είχε υποβάλει καταγγελία ενώπιον της ιρλανδικής αρχής προστασίας δεδομένων εκτιμώντας ότι, κατόπιν των αποκαλύψεων στις οποίες προέβη το 2013 ο E. Snowden, σε σχέση με τις δραστηριότητες των υπηρεσιών πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών (ιδίως της National Security Agency ή NSA), η νομοθεσία και η πρακτική των Ηνωμένων Πολιτειών ουδεμία πραγματική προστασία παρέχει κατά της παρακολουθήσεως, από το αμερικανικό κράτος, των δεδομένων που διαβιβάζονται σε αυτήν. Η ιρλανδική αρχή απέρριψε την καταγγελία, μεταξύ άλλων, για τον λόγο ότι με απόφαση της 26ης Ιουλίου 2000, η Επιτροπή εκτίμησε ότι, στο πλαίσιο του καλούμενου καθεστώτος “ασφαλούς λιμένα”, οι Ηνωμένες Πολιτείες διασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας στα διαβιβαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιρλανδίας, το οποίο επελήφθη της υποθέσεως, επέβαλε προδικαστικό ερώτημα ενώπιον του ΔΕΚ, ζητώντας διευκρίνηση για το αν η απόφαση αυτή της Επιτροπής εμποδίζει την εθνική αρχή ελέγχου να ερευνήσει καταγγελία κατά την οποία τρίτη χώρα δεν εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας, και, εφόσον χρειάζεται, να αναστείλει τη διαβίβαση των επίμαχων δεδομένων.

Στη σημερινή του απόφαση [Link] το Δικαστήριο κρίνει ότι η ύπαρξη αποφάσεως της Επιτροπής με την οποία διαπιστώνεται ότι τρίτη χώρα εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας στα διαβιβαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν εξαφανίζει ούτε περιορίζει την εξουσία που έχουν οι εθνικές αρχές ελέγχου βάσει του Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της συγκεκριμένης Οδηγίας.

Το Δικαστήριο υπογραμμίζει, συναφώς, το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που κατοχυρώνει ο Χάρτης, καθώς και την αποστολή που έχουν οι εθνικές αρχές ελέγχου βάσει του Χάρτη.

Σχόλια