Απόρριψη των ασφαλιστικών μέτρων της ΑΕΠΙ κατά των παρόχων ίντερνετ

0

 

Το Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε με την υπ’ αριθμ. 13478/2014 απόφασή του την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ), με τα οποία ζητούσε να αποκλειστεί η πρόσβαση στις ιστοσελίδες που προσφέρουν torrents, δηλαδή πειρατικά αρχεία ταινιών, μουσικής ή εναλλακτικά να απαγορευτούν τα downloads αρχείων από αυτές τις ιστοσελίδες από τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου.

Τα αιτούμενα μέτρα κρίθηκε ότι παραβιάζουν την ελευθερία της πληροφόρησης, το δικαίωμα συμμετοχής στην κοινωνία της πληροφορίας, το δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων και το απόρρητο της επικοινωνίας των καταναλωτών, όπως αυτά κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα, διότι μέσω των αιτούμενων μέτρων αυτοματοποιημένου φιλτραρίσματος στο διαδίκτυο καταστέλλονται αδιακρίτως όχι μόνο παράνομες, αλλά και νόμιμες πράξεις. Ακόμα, το δικαστήριο σημειώνει ότι τα αιτούμενα μέτρα δεν πληρούν την αρχή της αναλογικότητας, επειδή δεν θα ήταν αποτελεσματικά, καθώς οι υπηρεσίες torrent κατά των οποίων στρεφόταν η ΑΕΠΙ στην αίτησή της, όπως το δημοφιλές Pirate Bay, λειτουργούν πλέον σε διαφορετικές διαδικτυακές διευθύνσεις και θα παρέμεναν προσβάσιμοι για τους χρήστες. Χαρακτηριστική είναι η αιτιολογία της μη αναλογικότητας του αιτούμενου ασφαλιστικού μέτρου με την εξής διατύπωση “το κόστος που τα αιτούμενα ασφαλιστικά μέτρα συνεπάγεται για τα έννομα συμφέροντα των τελικών χρηστών και συνδρομητών των καθ’ ων, είναι δυσανάλογο με την επιδιωκόμενη και αμφισβητούμενη, από πλευράς των μελών των αιτούντων νομικών προσώπων ωφέλεια, ενόψει του σοβαρού περιορισμού θεμελιωδών δικαιωμάτων των πρώτων και των γενικότερων συνεπειών που έχουν οι αιτούμενες ρυθμιστικές επεμβάσεις στην εξέλιξη της κοινωνίας της πληροφορίας σε συνθήκες ελευθερίας και δικαιοσύνης”.

Επιπλέον, το αίτημα της ΑΕΠΙ κρίθηκε ότι παραβιάζει τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Συγκεκριμένα, παραβιάζει το δικαίωμα των παρόχων στην επιχειρηματικότητα, καθώς και την αρχή της διαδικτυακής ουδετερότητας, η οποία προβλέπει ότι όλες οι πληροφορίες πρέπει να διακινούνται χωρίς διακρίσεις, ανεξάρτητα της φύσης και του σκοπού τους από τους παρόχους σύνδεσης.

 

Σχόλια