Αργή η διείσδυση των νέων τεχνολογιών στο Δημόσιο Τομέα

0

Πρόσφατη έρευνα του Παρατηρητήριου για την Κοινωνία της Πληροφορίας φέρει ως αργή την διείσδυση των νέων τεχνολογιών στο Δημόσιο Τομέα.

Η μελέτη επικεντρώθηκε τόσο στην διάδοση των νέων τεχνολογιών όσο και στις ικανότητες των δημοσίων υπαλλήλων στην χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και την προσφορά ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, σε επίπεδο κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η σχετική μελέτη προβλέπει ότι τα υπό εξέλιξη έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, όπως η Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης (Ερμής), το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης (Σύζευξις) το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών,σε συνδυασμό με την διάδοση της ευρυζωνικότητας, θα συντελέσουν σημαντικά στην βελτίωση της σημερινή εικόνας στον Δημόσιο τομέα.