Αυστηρότεροι κανόνες για τις εκπομπές ρύπων από φορτηγά και λεωφορεία

0

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε τη θέσπιση αυστηρότερων επιτρεπόμενων ορίων για τις εκπομπές ρύπων οι οποίοι προέρχονται από φορτηγά, βαρέα οχήματα και λεωφορεία, κυρίως δε σε ό,τι αφορά τις εκπομπές οξειδίων του αζώτου και υδρογονανθράκων.
Οι ευρωβουλευτές ζητούν ακόμη ο κανονισμός “”Euro VI”” να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014, δηλαδή εννέα μήνες νωρίτερα από την ημερομηνία που προβλέπεται στην σχετική πρόταση της Επιτροπής.
Η πρόταση κανονισμού “”Euro VI”” αποτελεί το αντικείμενο μιας έκθεσης, σε πρώτη ανάγνωση, του Ματίας Γκρότε σχετικά με τους τεχνικούς κανόνες που ισχύουν για τα βαρέα οχήματα μάζας άνω των 2.610 κιλών και στην οποία θα πρέπει να εναρμονίζονται όλα τα καινούρια οχήματα για να λάβουν την απαραίτητη έγκριση κυκλοφορίας.
Ο νέος κανονισμός Euro-VI θα αντικαταστήσει τόσο τις οριακές τιμές εκπομπών Euro-IV που ισχύουν από το Νοέμβριο 2006 όσο και τις συναφείς οριακές τιμές εκπομπών Euro-V που ισχύουν από τον Οκτώβριο 2008.
Οι ευρωβουλευτές εγκρίνουν τις προτεινόμενες από την Επιτροπή οριακές τιμές εκπομπών ρύπων, με μόνη εξαίρεση το οξείδιο του αζώτου NOx. Για το τελευταίο ζητούν αύξηση του ορίου στα 500 mg/kWh αντί των 400 mg/kWh που είχε προτείνει η Επιτροπή, γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών NOx κατά 80% σε σχέση με τον Κανονισμό Euro-V.
Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές απέρριψαν την πρόταση του εισηγητή για μείωση της οριακής τιμής της μάζας των σωματιδίων σε 5 mg/kWh. Αντίθετα, συμφώνησαν με την Επιτροπή που είχε προτείνει η ανώτατη τιμή να τεθεί στα 10 mg/kWh. Αυτό συνεπάγεται μείωση της μάζας των σωματιδίων κατά 66% σε σύγκριση, και πάλι, με τον Κανονισμό Euro-V.
Από την 1η Ιανουαρίου 2014 θα απαγορεύεται η καταχώρηση, η πώληση και η θέση σε κυκλοφορία οχημάτων που δεν τηρούν τα όσα ορίζει ο Κανονισμός.
Συνεπώς, τα καινούρια οχήματα θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές τουλάχιστον ένα έτος νωρίτερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να υιοθετήσει τον σχετικό τεχνικό κανονισμό μέχρι το τέλος του 2009, ώστε οι κατασκευαστές να έχουν μετέπειτα στη διάθεση τους 48 μήνες προκειμένου να επιφέρουν τις απαραίτητες τεχνικές τροποποιήσεις στα εν λόγω οχήματα.

Σχόλια