ΔΕΚ: Επικυρώθηκε το πρόστιμο στη France Telecom

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απέρριψε την αίτηση αναιρέσεως της France Telecom σχετικά με την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσεως που έχει η εν λόγω επιχείρηση στη γαλλική αγορά πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Το ΔΕΚ επικύρωσε απόφαση του Πρωτοδικείου, με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή κατά της αποφάσεως της Επιτροπής περί επιβολής προστίμου 10,35 εκατομμυρίων ευρώ στη France Télécom.

Κατά τον χρόνο των επίμαχων πραγματικών περιστατικών (Μάρτιος του 2001 – Οκτώβριος του 2002), η Wanadoo Interactive SA (WIN) ανήκε στον όμιλο France Télécom και δραστηριοποιούνταν, στη Γαλλία, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών προσβάσεως στο Διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών ADSL.

Τον Ιούλιο του 1999, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έρευνα με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προσβάσεως σε τοπικό βρόχο και τη χρήση του οικιακού τοπικού βρόχου. Στο πλαίσιο αυτό εξέτασε λεπτομερώς τις προσφερόμενες από τη WIN τιμές για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας προσβάσεως στο Διαδίκτυο σε οικιακούς καταναλωτές στη Γαλλία.

Κατόπιν της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή έκρινε ότι οι τιμές της WIN για την παροχή των υπηρεσιών eXtense και Wanadoo ADSL είχαν επιθετικό χαρακτήρα, διότι η WIN δεν είχε τη δυνατότητα να καλύψει το μεταβλητό κόστος της έως τον Αύγουστο του 2001 και το συνολικό κόστος της από τον Αύγουστο του 2001 έως τον Οκτώβριο του 2002, και ότι οι τιμές αυτές καθορίστηκαν στο πλαίσιο σχεδίου προληπτικού αποκλεισμού της αγοράς των υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας προσβάσεως στο Διαδίκτυο σε πολύ σημαντικό στάδιο της αναπτύξεώς της.

Επομένως, η συμπεριφορά της WIN συνιστά κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσεως που κατέχει στην αγορά των υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας προσβάσεως στο Διαδίκτυο για οικιακούς καταναλωτές. Με απόφαση της 16ης Ιουλίου 2003, η Επιτροπή επέβαλε στη WIN πρόστιμο 10,35 εκατομμυρίων ευρώ.

Η WIN άσκησε προσφυγή ακυρώσεως κατά της αποφάσεως αυτής ενώπιον του Πρωτοδικείου.

Κατόπιν συγχωνεύσεως της 1ης Σεπτεμβρίου 2004, η France Télécom SA υπεισήλθε στα δικαιώματα της WIN.

Στις 30 Ιανουαρίου 2007, το Πρωτοδικείο απέρριψε την προσφυγή ακυρώσεως που είχε ασκήσει η France Télécom, κρίνοντας ότι η Επιτροπή ορθώς κατέληξε ότι η WIN καταχράστηκε τη δεσπόζουσα θέση της στη γαλλική αγορά της υψηλής ταχύτητας προσβάσεως στο Διαδίκτυο. Το Πρωτοδικείο επικύρωσε, επίσης, το ποσό του επιβληθέντος στη WIN προστίμου.

Η France Télécom άσκησε αναίρεση κατά της αποφάσεως αυτής του Πρωτοδικείου ενώπιον του Δικαστηρίου. Με τη σημερινή απόφασή του, το Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι το Πρωτοδικείο, απορρίπτοντας την προσφυγή της France Télécom, δεν υπέπεσε σε κανένα νομικό σφάλμα. Επίσης, το Δικαστήριο απεφάνθη ότι ορθώς το Πρωτοδικείο έκρινε ότι η απόδειξη της δυνατότητας καλύψεως της ζημίας δεν αποτελεί προαπαιτούμενο της διαπιστώσεως της εφαρμογής επιθετικής πολιτικής τιμών.

Σχόλια