ΔΕΚ: Περισσότερες υποθέσεις σε λιγότερο χρόνο

0

Τα στατιστικά στοιχεία για τις δικαστικές υποθέσεις του 2008 έδωσε στη δημοσιότητα το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2008 η διάρκεια των προδικαστικών διαδικασιών έφθασε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών, παρά τη σταθερή αύξηση των κοινοτικών δικαστικών υποθέσεων τα τελευταία έτη.
Επιπλέον, το 2008 χαρακτηρίζεται “εξαιρετικό έτος” για το Πρωτοδικείο καθώς διαπιστώθηκε αύξηση κατά 52% των υποθέσεων που εκδικάσθηκαν σε σχέση με το έτος 2007, αλλά και μεγάλη αύξηση των εισαχθεισών υποθέσεων.
Όσον αφορά τη διάρκεια των διαδικασιών το 2008, η εξέλιξη είναι σημαντική. Έτσι, για τις προδικαστικές παραπομπές, η διάρκεια της διαδικασίας ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 16,8 μήνες, δηλαδή 3 μήνες λιγότερους από ό,τι το 2006. Η συγκριτική ανάλυση δείχνει ότι η μέση διάρκεια εκδικάσεως των προδικαστικών υποθέσεων έφθασε στο πλέον χαμηλό επίπεδο των τελευταίων 20 ετών.
Όσον αφορά τις απ’ ευθείας προσφυγές και τις αιτήσεις αναιρέσεως, η μέση διάρκεια εκδικάσεως ήταν αντιστοίχως 16,9 μήνες και 18,4 μήνες (18,2 μήνες και 17,8 μήνες αντιστοίχως το 2007).
Το ΔΕΚ περάτωσε 567 υποθέσεις το 2008. Επελήφθη 592 νέων υποθέσεων, αριθμός που υπερβαίνει ακόμη τον αριθμό των 580 υποθέσεων που εισήχθησαν το 2007, ο οποίος ήταν ο υψηλότερος στην ιστορία του Δικαστηρίου.
Ο αριθμός των υποθέσεων που εκκρεμούσαν ενώπιον του Δικαστηρίου κατά το τέλος του έτους 2008 είναι περίπου ο ίδιος με εκείνον των προηγούμενων ετών.
Εκτός από τις μεταρρυθμίσεις στις μεθόδους εργασίας του που ανελήφθησαν τα τελευταία αυτά έτη, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Δικαστηρίου στην εκδίκαση των υποθέσεων εξηγείται επίσης από την ευρύτερη χρήση των διαφόρων διαδικαστικών εργαλείων που αυτό διαθέτει για την επιτάχυνση εκδικάσεως ορισμένων υποθέσεων, ειδικότερα, η επείγουσα προδικαστική διαδικασία, η ταχεία διαδικασία, η απλουστευμένη διαδικασία και η δυνατότητα να αποφαίνεται το Δικαστήριο χωρίς προτάσεις του γενικού εισαγγελέα.
Το Πρωτοδικείο ρύθμισε 605 υποθέσεις κατά το έτος 2008, πράγμα που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 52% σε σχέση με το έτος 2007, ενώ ο αριθμός των συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2008 διπλασιάστηκε: 341 έναντι 172 το 2007.
Η μέση διάρκεια της δίκης μειώθηκε: 24,5 μήνες έναντι 27,7 μηνών το 2007.
Στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης έγιναν 111 νέες προσφυγές και ο αριθμός των υποθέσεων που εισήχθησαν το 2008 είναι μειωμένος, για πρώτη φορά από δεκαετίας.
Σημειώνεται εξάλλου ότι ο αριθμός αυτός είναι κατά πολύ μικρότερος των 157 προσφυγών που εισήχθησαν το 2007.
Το 2008, το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης περάτωσε 129 υποθέσεις. Το υπόλοιπο μεταξύ των υποθέσεων που έχουν περατωθεί και των υποθέσεων που έχουν εισαχθεί είναι επομένως θετικό, με συνέπεια ότι, για πρώτη φορά από τη δημιουργία του, ο αριθμός των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιόν του είναι ελαφρά μειωμένος: 217 το 2008 έναντι 235 το 2007.
Η μέση διάρκεια της διαδικασίας είναι 17 μήνες, πράγμα που αντιπροσωπεύει μικρή αύξηση της μέσης διάρκειας της δίκης σε σχέση με το έτος 2007.

Σχόλια