ΔΕΚ: Υπηρεσίες χωρίς ΦΠΑ για τη βρετανική Royal Mail

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάσισε ότι η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία του παρέχει η βρετανική εταιρεία Royal Mail απαλλάσσεται του ΦΠΑ.

Η Royal Mail υπόκειται σε ΦΠΑ όταν παρέχει υπηρεσίες υπό όρους που έχουν αποτελέσει αντικείμενο «μεμονωμένης» διαπραγματεύσεως.

Η έκτη οδηγία περί ΦΠΑ απαλλάσσει τις «δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες» από τον ΦΠΑ λόγω του ότι πρόκειται για δραστηριότητες γενικού συμφέροντος. Η οδηγία περί ταχυδρομικών υπηρεσιών ξεκίνησε τη διαδικασία της σταδιακής ελευθερώσεως της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Θέσπισε τους κανόνες περί της παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και τα κριτήρια ορισμού των υπηρεσιών που μπορούν να παρέχονται αποκλειστικά από τους φορείς της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Το 2001, η Royal Mail ορίστηκε ως μοναδικός φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δυνάμει της αδείας αυτής, η Royal Mail υποχρεώθηκε να παρέχει καθολική ταχυδρομική υπηρεσία, περιλαμβάνουσα, κάθε εργάσιμη ημέρα, τουλάχιστον μία διανομή σε κάθε διεύθυνση και μία συλλογή σε κάθε σημείο προσβάσεως, σε προσιτές και ομοιόμορφες τιμές.

Από το 2006, πραγματοποιήθηκε πλήρης ελευθέρωση της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών στο Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς όμως να επηρεαστούν ούτε η νομική κατάσταση ούτε οι υποχρεώσεις της Royal Mail. Η πραγματοποιούμενη από τη Royal Mail μεταφορά ταχυδρομικών δεμάτων και επιστολών δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.

Η TNT Post παρέχει «υπηρεσίες αρχικού σταδίου» όσον αφορά την εμπορική αλληλογραφία. Συλλέγει, διαλέγει και μεταφέρει οδικώς την αλληλογραφία μέχρι μια περιφερειακή αποθήκη της Royal Mail. Εν συνεχεία, η Royal Mail παρέχει «υπηρεσίες τελικού σταδίου» διανέμοντας την αλληλογραφία αυτή, διότι η TNT Post δεν διαθέτει υπηρεσία διανομής. Οι υπηρεσίες που παρέχει η TNT υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Η TNT άσκησε προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου αμφισβητώντας τη νομιμότητα της απαλλαγής από τον ΦΠΑ των ταχυδρομικών υπηρεσιών της Royal Mail, ισχυριζόμενη ότι οι υπηρεσίες της είναι ίδιες με αυτές που παρέχει η Royal Mail, αλλά υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Το δικαστήριο αυτό ζήτησε από το Δικαστήριο μια ερμηνεία της εκφράσεως «δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες» στο πλαίσιο μιας πλήρως ελευθερωμένης αγοράς και της εκτάσεως της απαλλαγής από τον ΦΠΑ για τις υπηρεσίες αυτές.

Το Δικαστήριο διαπιστώνει καταρχάς ότι η έκφραση «δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες» αφορά τους φορείς που παρέχουν τις υπηρεσίες και όχι τις υπηρεσίες αυτές καθαυτές ανεξάρτητα από την ιδιότητα αυτού που τις παρέχει. Επιπλέον, η ελευθέρωση της αγοράς δεν αποκλείει την εφαρμογή της απαλλαγής.

Το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι η απαλλαγή υπηρετεί τον γενικού συμφέροντος σκοπό της προσφοράς, με μειωμένο κόστος, ταχυδρομικών υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες του πληθυσμού.

Ωστόσο, το Δικαστήριο διευκρινίζει ότι δεν απαλλάσσονται οπωσδήποτε, ανεξαρτήτως της εγγενούς φύσεώς τους, όλες οι παροχές υπηρεσιών οι οποίες πραγματοποιούνται από τις δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες. Απαλλάσσονται μόνον οι παροχές υπηρεσιών που οι δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες πραγματοποιούν υπ’ αυτή τους την ιδιότητα, ήτοι υπό την ιδιότητα του φορέα παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Η εν λόγω απαλλαγή δεν εφαρμόζεται σε παροχές υπηρεσιών των οποίων οι όροι έχουν αποτελέσει αντικείμενο μεμονωμένης διαπραγματεύσεως.

Σχόλια