spot_img
ΑρχικήLaw NewsΔίκαιο & ΤεχνολογίαΔιαβουλεύσεις για τη ρυθμιστική προσέγγιση των δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στην Ευρώπη

Διαβουλεύσεις για τη ρυθμιστική προσέγγιση των δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις κανονιστικές αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ όσον αφορά τα ευρυζωνικά δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA).
Τα δίκτυα NGA με οπτικές ίνες επιτρέπουν πολλαπλάσιες ταχύτητες σε σχέση με εκείνες των παραδοσιακών δικτύων με σύρματα χαλκού.
Τα δίκτυα NGA είναι αναγκαία για τη μετάδοση περιεχομένου υψηλής ευκρίνειας (όπως της τηλεόρασης υψηλής ευκρίνειας) και για διαδραστικές εφαρμογές.
Ο ορισμός κοινού ρυθμιστικού πλαισίου για δίκτυα NGA έχει ως στόχο την προώθηση συνεκτικής αντιμετώπισης των φορέων εκμετάλλευσης στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, τη διασφάλιση της αναγκαίας για τους επενδυτές ρυθμιστικής προβλεψιμότητας.
Οι διαβουλεύσεις της Επιτροπής βασίζονται σε ένα σχέδιο σύστασης, το οποίο απευθύνεται στις ρυθμιστικές αρχές των 27 κρατών μελών της ΕΕ και προτείνει ορισμούς για εναρμονισμένες κατηγορίες ρυθμιζόμενων υπηρεσιών, όρους πρόσβασης, ποσοστά απόδοσης και κατάλληλα ασφάλιστρα κινδύνου. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 14 Νοεμβρίου 2008.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα οριστικοποιήσει τη διατύπωση της σύστασης με βάση τις παρατηρήσεις που έλαβε και θα την εκδώσει επίσημα το 2009.
Η αρμόδια για θέματα ανταγωνισμού Επίτροπος, Νέλι Κρους, ανέφερε: “Η ανάπτυξη νέων δικτύων οπτικών ινών θα διαμορφώσει τις μελλοντικές συνθήκες ανταγωνισμού. Χρειαζόμαστε το κατάλληλο πλαίσιο για να παράσχουμε στις ευρωπαϊκές εταιρείες ίση πρόσβαση στα νέα δίκτυα. Θέλουμε να θεσπιστούν εθνικοί κανόνες που όχι μόνο θα ενθαρρύνουν τις αναγκαίες σημαντικές επενδύσεις στον τομέα των οπτικών ινών, αλλά και θα ενισχύουν τον ανταγωνισμό των ευρυζωνικών δικτύων.”
Η αρμόδια για τις τηλεπικοινωνίες Επίτροπος, Βίβιαν Ρέντινγκ δήλωσε: “Είναι ζωτικής σημασίας να παράσχει η Επιτροπή τις κανονιστικές κατευθύνσεις που έχει ανάγκη η αγορά, έτσι ώστε οι καταναλωτές, είτε πρόκειται για ιδιώτες είτε για επιχειρήσεις, να επωφεληθούν από την παροχή ανταγωνιστικών υπηρεσιών στον τομέα των οπτικών ινών. Για λόγους ασφάλειας δικαίου, επιθυμούμε να περιοριστούν οι αποκλίσεις τις οποίες παρουσιάζουν οι κανονιστικές προσεγγίσεις στην Ευρώπη. Τα ασυντόνιστα ή ακόμα και αντιφατικά μέτρα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών σε ό,τι αφορά τα δίκτυα νέας γενιάς θα μπορούσαν να βλάψουν σοβαρά τον ανταγωνισμό και να υπονομεύσουν την ενιαία αγορά της Ευρώπης. Ειδικότερα προτείνουμε να ισχύσουν ειδικά για κάθε έργο ασφάλιστρα κινδύνου, έτσι ώστε να αναπτυχθεί ο ανταγωνισμός και, παράλληλα, να ανταμειφθούν οι επενδυτές ανάλογα με τον κίνδυνο που έχουν αναλάβει.”
Η βασική αρχή στην οποία στηρίζεται το σχέδιο σύστασης της Επιτροπής είναι ότι οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει να παρέχουν πρόσβαση στα δίκτυα των κυρίαρχων φορέων εκμετάλλευσης, στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο.
Συγκεκριμένα, θα πρέπει να επιβάλλουν την πρόσβαση στους αγωγούς των κυρίαρχων φορέων εκμετάλλευσης, επιτρέποντας στους ανταγωνιστές να αναπτύξουν το δικό τους δίκτυο οπτικών ινών.
Εντούτοις, οι εθνικές κανονιστικές αρχές θα πρέπει να επιβάλλουν περαιτέρω υποχρεώσεις φυσικής πρόσβασης (πρόσβαση σε σκοτεινές ίνες), πέραν της πρόσβασης σε αγωγούς, σε περίπτωση που δεν διατίθενται αγωγοί ή εφόσον η πυκνότητα πληθυσμού είναι υπερβολικά χαμηλή ώστε να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού προτύπου. Η πρόσβαση σε ενεργά στοιχεία όπως η διφυορευματική πρόσβαση διατηρείται εφόσον τα διορθωτικά μέτρα που εφαρμόζονται σε χαμηλότερο επίπεδο δεν επιτρέπουν την επαρκή αντιμετώπιση των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.
Υπάρχουν 229 εκατομμύρια γραμμές χαλκού στην ΕΕ, έναντι μόλις άνω του 1 εκατομμυρίου συνδέσεων οπτικής ίνας. Οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση των δαπανών στα δίκτυα NGA κατά 20 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2011.

Lawjobs