Διαδικτυακή προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας: Στα 300 ευρώ το τέλος εξέτασης (ΦΕΚ Β’ 351 /07-02-2018)

0

ΦΕΚ Β’ 351 /07-02-2018

7 Φεβρουαρίου 2018

Συγκρότηση, λειτουργία και αρμοδιότητες Επιτροπής για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και καθορισμός τέλους εξέτασης αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 66Ε ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προστέθηκε με το άρθρο 52 παρ. 1 ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α’ 100/20.7.2017)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 1

Αρμοδιότητες

1. Έδρα της ΕΔΠΠΙ είναι η έδρα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ). 2. Η ΕΔΠΠΙ αποφασίζει και ενεργεί για θέματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα της σύμφωνα με το άρθρο 66Ε ν. 2121/1993 και την παρούσα.

Άρθρο 2

Συγκρότηση και λειτουργία

1. Η ΕΔΠΠΙ αποτελείται από τρία (3) μέλη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993. 2. Τα μέλη της ΕΔΠΠΙ σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους, όπως ορίζονται με την απόφαση ορισμού τους. 3. Αν κάποιο από τα μέλη της ΕΔΠΠΙ εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο, η Επιτροπή δεν μπορεί να λειτουργήσει. 4. Ο Πρόεδρος της ΕΔΠΠΙ την εκπροσωπεί δικαστικά και εξώδικα. Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη και τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της ΕΔΠΠΙ, συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται παρακάτω, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και της παρούσας, καθώς και για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνονται. 5. Η ΕΔΠΠΙ συνεπικουρείται στη λειτουργία της από το προσωπικό του ΟΠΙ, το οποίο διατίθεται ύστερα από απόφαση του Διευθυντή του ΟΠΙ.

Άρθρο 3

Σύνθεση και Συνεδριάσεις

1. Η ΕΔΠΠΙ ασκεί τα καθήκοντά της, συνεδριάζει λαμβάνει αποφάσεις νόμιμα όταν βρίσκεται σε πλήρη απαρτία. Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία και των τριών (3) μελών (τακτικών ή αναπληρωματικών). Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο εντός είκοσι τέσσερις (24) ωρών από την πρώτη και με την ίδια ημερήσια διάταξη.

2. Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημέρα και την ώρα των συνεδριάσεων και καλεί τα μέλη να συμμετέχουν. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στην έδρα της ΕΔΠΠΙ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην πρόσκληση, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Η πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, γνωστοποιείται από τον γραμματέα στα μέλη της ΕΔΠΠΙ τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Σε περίπτωση κατεπείγοντος, η παραπάνω προθεσμία μπορεί να συντμηθεί σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες με αιτιολόγηση στην πρόσκληση των λόγων του κατεπείγοντος. Πρόσκληση των μελών της ΕΔΠΠΙ δεν απαιτείται όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε ημερομηνίες τακτές, που ορίζονται με απόφασή της, η οποία και γνωστοποιείται στα μέλη της.

3. Την ευθύνη της ημερήσιας διάταξης έχει ο Πρόεδρος. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, αν όλα τα μέλη συμφωνούν για τη συζήτησή τους.

4. Οι συνεδριάσεις είναι μυστικές. Η κατά τη συζήτηση παρουσία άλλων προσώπων, πλην των μελών, δεν επιτρέπεται. Η ΕΔΠΠΙ, όμως, μπορεί να καλέσει προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων ή ακρόαση προς έκθεση των απόψεών τους, υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα, τα οποία μετά την ακρόαση τους αποχωρούν. 5. Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις, τη λειτουργία και τις αποφάσεις της ΕΔΠΠΙ εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Άρθρο 4

Αίτηση άρσης της προσβολής

1. Η ειδικά προδιατυπωμένη αίτηση της παρ. 4 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993 διαμορφώνεται από τον ΟΠΙ, ο οποίος την τροποποιεί κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της ΕΔΠΠΙ. 2. Προϋποθέσεις για την εξέταση της αίτησης είναι α) η αυτοπρόσωπη ή ηλεκτρονική υποβολή τής ειδικά προδιατυπωμένης αίτησης τής παρ. 4 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993 μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν και β) η καταβολή του προβλεπόμενου στο άρθρο 11 τέλους. 3. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της αίτησης συνιστούν: α) η τήρηση τυχόν αντίστοιχης διαδικασίας που προβλέπεται από τον πάροχο και η μη τελεσφόρηση της εντός εύλογου χρόνου ή διαφορετικά η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τον αιτούντα για τη μη ύπαρξη σχετικής διαδικασίας και β) η δήλωση μη ύπαρξης εκκρεμοδικίας ή οριστικής απόφασης επί της ίδιας διαφοράς. 4. Στο πλαίσιο της υποβολής συμπληρωματικών της αίτησης στοιχείων δύναται να προσκομιστεί από τον αιτούντα τυχόν απόφαση δικαστικής ή διοικητικής αρχής άλλου κράτους μέλους της ЕЕ που διατάσσει την απομάκρυνση του ιδίου περιεχομένου ή τη διακοπή πρόσβασης σε αυτό στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αιτηθεί η ΕΔΠΠΙ.

Άρθρο 5

Αποφάσεις

1. Οι αποφάσεις της ΕΔΠΠΙ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. 2. Η ψηφοφορία είναι φανερή. Η διάσκεψη για την έκδοση απόφασης είναι μυστική και το αποτέλεσμά της είναι απόρρητο μέχρι την καταγραφή τής απόφασης στα πρακτικά από τον γραμματέα. 3. Για τις συνεδριάσεις της ΕΔΠΠΙ συντάσσονται πρακτικά, στα οποία μνημονεύονται, ιδίως, τα ονοματεπώνυμα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. 4. Στα πρακτικά καταχωρίζεται ονομαστικά η γνώμη του μέλους που μειοψήφησε. 5. Οι αποφάσεις απομάκρυνσης περιεχομένου ή διακοπής πρόσβασης σε αυτό μπορούν να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΠΙ, εφόσον το κρίνει η ΕΔΠΠΙ.

Άρθρο 6

Πρακτικά

Ο γραμματέας ή ο αναπληρωτής του τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υπογράφονται από τα μέλη της ΕΔΠΠΙ.

Άρθρο 7

Κοινοποιήσεις

1. Οι γνωστοποιήσεις και οι ενημερώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 66Ε ν. 2121/1993 κοινοποιούνται στα εμπλεκόμενα μέρη με κάθε πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένου του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 2. Η κοινοποίηση των αποφάσεων της ΕΔΠΠΙ με τις οποίες καλούνται οι αποδέκτες της γνωστοποίησης να απομακρύνουν περιεχόμενο που προσβάλλει δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα ή να διακόψουν την πρόσβαση σε αυτό πραγματοποιείται: α) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3979/2011 ή β) με αποστολή συστημένης επιστολής στην ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασής τους ή γ) με επίδοση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. 3. Απόφαση που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την ημέρα αποστολής, εάν η ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ταχυδρομική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η πράξη θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νομίμως μετά την παρέλευση είκοσι (20) ημερών από την ημέρα αποστολής της συστημένης επιστολής. 4. Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρ. 2, η πράξη θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ηλεκτρονική ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραβάτη, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής της.

Άρθρο 8

Απόφαση ΕΔΠΠΙ

Στην περίπτωση που η ΕΔΠΠΙ διαπιστώσει ότι προσβάλλεται δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66Ε ν. 2121/1993 και την παρούσα τάσσει προθεσμία σαράντα οκτώ (48) ωρών για την απομάκρυνση του περιεχομένου ή για τη διακοπή πρόσβασης σε αυτό. Με την απόφαση αυτή απειλείται επιβολή προστίμου ύψους πεντακοσίων (500) έως χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης από την κοινοποίησή της στους παραβάτες. Το πρόστιμο επιβάλλεται με νέα απόφαση της ΕΔΠΠΙ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993. Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη από την ΕΔΠΠΙ για τον καθορισμό του ύψους του προστίμου είναι η βαρύτητα της προσβολής, ιδίως λόγω ύπαρξης μεγάλου αριθμού έργων ή αντικειμένων προστασίας, η διάρκεια και η επανάληψή της.

Άρθρο 9

Απομάκρυνση περιεχομένου

Η απομάκρυνση του περιεχομένου που προστατεύεται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα από τους αποδέκτες τής γνωστοποίησης της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993 πρέπει να είναι μόνιμη, εκτός αν στο μεταξύ ληφθεί άδεια από τους δικαιούχους.

Άρθρο 10

Διακοπή πρόσβασης

1. Σε περιπτώσεις προσβολών μεγάλης κλίμακας ή σε περιπτώσεις που το περιεχόμενο, φιλοξενείται σε διακομιστή εκτός της ελληνικής επικράτειας η ΕΔΠΠΙ καλεί τους αποδέκτες της γνωστοποίησης να διακόψουν την πρόσβαση σε αυτό με τον πιο πρόσφορο και αποτελεσματικό τεχνικά τρόπο. Η διακοπή πρόσβασης αφορά στο περιεχόμενο που περιγράφεται στην αίτηση, είτε αυτό γίνεται προσβάσιμο μέσω ιστοσελίδων ή με άλλους τρόπους, όπως με ρευμάτωση δεδομένων συνεχούς ροής (data streaming). 2. Ένδειξη προσβολών μεγάλης κλίμακας είναι, ιδίως, η προσβολή μεγάλου αριθμού έργων ή αντικειμένων προστασίας που προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό δικαίωμα αντίστοιχα. 3. Η ΕΔΠΠΙ καθορίζει τη διάρκεια διακοπής πρόσβασης στο περιεχόμενο, η οποία για την περίπτωση των διευθύνσεων διαδικτυακού πρωτοκόλλου μπορεί να είναι μέχρι έξι (6) μήνες, ενώ για την περίπτωση των ονομάτων τομέων (domain names), συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων υποτομέων (subdomains), δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) ετών. 4. Η ΕΔΠΠΙ επιπρόσθετα μπορεί να ζητά από τους παρόχους να κατευθύνουν τους συνδρομητές τους που προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ιστοσελίδα, στην οποία η πρόσβαση έχει διακοπεί, σε οθόνη με μήνυμα που να τους πληροφορεί για τους λόγους διακοπής της πρόσβασης καινά τους ενημερώνει για ιστοσελίδες με νόμιμο περιεχόμενο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Άρθρο 11

Τέλος εξέτασης αίτησης

1. Το ύψος του τέλους εξέτασης της αίτησης που θα πρέπει να καταβληθεί μαζί με την υποβολή της αίτησης τής παρ. 4 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993 ανέρχεται στα 300 ευρώ, εφόσον η αίτηση περιλαμβάνει ένα όνομα τομέα. Στην περίπτωση που η αίτηση περιλαμβάνει από δύο (2) έως πέντε (5) ονόματα τομέων, το ύψος ανέρχεται στα 500 ευρώ, από έξι (6) έως δέκα (10) ονόματα τομέων στα 700 ευρώ και από έντεκα (11) έως πενήντα (50) ονόματα τομέων στα 1.000 ευρώ. Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά σε διακοπή πρόσβασης σε διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση περιεχομένου με ρευμάτωση δεδομένων συνεχούς ροής, το ύψος του τέλους εξέτασης της αίτησης ανέρχεται στα 1.000 ευρώ. Κάθε τέτοια αίτηση δεν μπορεί να αφορά σε περισσότερες από πενήντα (50) διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου. 2. Το τέλος εξέτασης της αίτησης, επιπλέον του οφειλόμενου ΦΠΑ, κατατίθεται στην Εθνική Τράπεζα (κωδικός SWIFT(BIC) ETHNGRAA), σε πίστωση του λογαριασμού του ΟΠΙ με IBAN GR8101101510000015129605323. Αντίγραφο της απόδειξης της κατάθεσης, με τα πλήρη στοιχεία του αιτούντος υποβάλλεται στο Λογιστήριο του ΟΠΙ. Το τέλος αποτελεί τυπική προϋπόθεση έναρξης της διαδικασίας και ως εκ τούτου, το καταβληθέν τέλος δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης θέσης της υπόθεσης στο αρχείο.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σχόλια