Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ και της ΓΓ του Υπουργείου Ναυτιλίας

0

766 ΕΞ. / 2020: Διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την υλοποίηση του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου

[ Αριθμ. 766 ΕΞ 2020 – ΦΕΚ Β 169/30-01-2020 ]

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4551/2018 «Μηχανισμός εφαρμογής, κρατική εποπτεία, γενικοί όροι υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδυνάμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 116), όπως ισχύει, και ιδίως την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6.
2. Του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134), όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 47 και 48.
3. Του ν. 3607/2007 «Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (Α’ 245) όπως τροποποιήθηκε με άρθρο 56 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134) και ισχύει.
4. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
5. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
6. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
7. Της Υ6 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

Β. Την 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Το με αριθμ. 4111-08/3327/30.09.2019 αίτημα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προς την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. με θέμα: «Σχετικά με το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου».

Δ. Την ΥΠΟΙΚ 147679 ΕΞ 2019/24.12.2019 απόφαση έγκρισης διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με την υλοποίηση του μέτρου του Μεταφορικό Ισοδύναμου.

Ε. Τις από 17.09.2013 Προϋποθέσεις για τη χρήση Διαδικτυακών Υπηρεσιών (WebServices) της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. που περιγράφονται στο έντυπο ΕΝ_42103.

ΣΤ. Τις από 17.09.2013 Προδιαγραφές Ημερολογίου Καταγραφής Κλήσεων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.

Ζ. Την ανάγκη διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ηλεκτρονική διασταύρωση πληροφοριών και η ταυτοποίηση όλων των μελών των νοικοκυριών, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4551/2018 (Α’ 116), και να χορηγηθεί το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους στις ωφελούμενες μονάδες.

Η. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

 1. Τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προκειμένου να καταστεί δυνατή η άντληση των κάτωθι στοιχείων και πληροφοριών:
  • AMΚΑ τέκνων και προστατευόμενων μελών
  • Όνομα, επώνυμο και πατρώνυμο τέκνων και προστατευόμενων μελών
  Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν προσωπικά δεδομένα των τέκνων και προστατευόμενων μελών που συναπαρτίζουν το νοικοκυριό, κατά την έννοια της περίπτωσης δ’ του άρθρου 1 του ν. 4551/2018 (Α’ 116).
 2. Σκοπός της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των ανωτέρω φορέων
  είναι η άντληση των ανωτέρω στοιχείων και πληροφοριών, για την αξιολόγηση αιτήσεων που υποβάλλονται στη διαδικτυακή υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από τα πρόσωπα του άρθρου 5 του ν. 4551/2018 (Α’ 116) για την καταβολή του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους.
 3. Η επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. για την υλοποίηση του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου προβλέπει ανταλλαγή της ελάχιστης δυνατής πληροφορίας, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων, όπως τα στοιχεία ταυτότητας. Επίσης, προβλέπονται: α) η αυθεντικοποίηση του αιτούντος Φορέα μέσω κωδικών πρόσβασης στην υπηρεσία, β) ο ορισμός Επιχειρησιακού και Τεχνικού υπευθύνου του Φορέα, γ) αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με την υποδομή του Φορέα και του ημερησίου ορίου κλήσεων της υπηρεσίας, δ) η δυνατότητα απόδοσης δεδομένων ταυτότητας μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας amka2data της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. στον αιτούντα από την εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 4. Η υλοποίηση των Διαδικτυακών Υπηρεσιών (webservices) της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. γίνεται σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης Διαδικτυακών Υπηρεσιών (WebServices) της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. βάσει προτυποποιημένου εντύπου-ερωτηματολογίου καταγραφής απαιτήσεων Φορέα για χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών (έντυπο ΕΝ42103), που τέθηκε σε ισχύ από 17.09.2013.

5. Η ανωτέρω Διαδικτυακή Υπηρεσία θα παρέχεται με την προαναφερόμενη τεχνική λύση μέχρι την 31.3.2020.

6. Έως την 31.3.2020, η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. σε συνεργασία με την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε θα εντάξει στο Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ) την ανωτέρω διαδικτυακή υπηρεσία, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην 118944 ΕΞ 2019/23.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας. Από την ως άνω ημερομηνία και μετά η Διαδικτυακή Υπηρεσία θα παρέχεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μοσχάτο, 16 Ιανουαρίου 2020

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ