ΕΕ: Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

0

Σύμφωνα με την ανακοίνωση [Link] της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόκειται για μια νέα Οδηγία, με την οποία επιχειρείται η πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως μέσου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για έναν Κανονισμό, με τον οποίο καθορίζονται οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την “ιχνηλασιμότητα” της παράνομης μεταφοράς χρηματικών ποσών. Επίσης, για την εξασφάλιση της διαφάνειας των συναλλαγών, προτάθηκε η σύσταση ενός μηχανισμού ταυτοποίησης των πραγματικών δικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών, ενώ τα νομικά πρόσωπα θα υποχρεούνται πλέον να τηρούν αρχείο με τα στοιχεία των προσώπων τα οποία βρίσκονται στην πραγματικότητα “πίσω” από κάθε εταιρεία.

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προβλέπεται επέκταση τη Οδηγίας για τα καζίνο και στο διαδικτυακό στοίχημα. Στόχος είναι η πληρέστερη κάλυψη του τομέα των τυχερών παιγνίων με ρητή αναφορά στα φορολογικά αδικήματα, τα οποία τελούνται κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού στοιχηματισμού. Παράλληλα, προτείνεται η μείωση της μέγιστης επιτρεπόμενης πληρωμής με μετρητά για αγορά αγαθών και υπηρεσιών από 15.000 ευρώ σε 7.500 ευρώ.

Σημειώνεται δε, ότι τα κράτη – μέλη έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν χαμηλότερο χρηματικό όριο πληρωμής σε μετρητά, από το ως άνω αναφερθέν. Τέλος, υπογραμμίζεται ότι στόχος είναι και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών «Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών» (Financial Intelligence Units – FIU), οι οποίες δέχονται, εξετάζουν και στη συνέχεια, προωθούν στις αρμόδιες Αρχές εκθέσεις σχετικά με ενδεχόμενες υπόνοιες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Σχόλια