ΕΕ: Νομοθετική πρόβλεψη για εναλλακτική επίλυση διαφορών στις διαδικτυακές αγορές

0

Με τους κανόνες για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών (ΕΕΚΔ) και την Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών (ΗΕΚΔ), θα επιταχυνθεί η χρήση του μοντέλου της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στην ΕΕ, προσφέροντας στους καταναλωτές ένα απλό τρόπο επίλυσης των διαφορών που προκύπτουν από διαδικτυακές και διασυνοριακές αγορές.

Αν και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζουν ήδη μοντέλα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, η περιορισμένη ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού καθιστά δύσκολη την πρακτική εφαρμογή τους. Οι ευρωβουλευτές, με σχετική νομοθετική πρόβλεψη, διασφάλισαν ότι η διαιτησία θα παρέχεται δωρεάν ή έναντι συμβολικής αμοιβής, ενώ η κάθε διένεξη θα πρέπει να επιλύεται εντός ενενήντα (90) ημερών.

Τέλος, σημειώνεται ότι η Οδηγία για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών και ο Κανονισμός για την Ηλεκτρονική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών (ΗΕΚΔ) θα τεθούν σε ισχύ είκοσι (20) ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ, ενώ η Οδηγία θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη-μέλη εντός 24 μηνών από τη θέση της σε ισχύ.

Σχόλια