spot_img
ΑρχικήLaw NewsΔίκαιο & ΤεχνολογίαΕγκρίθηκε το νομοσχέδιο για τις τηλεπικοινωνίες

Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για τις τηλεπικοινωνίες

Εγκρίθηκε ομόφωνα από την Κυβερνητική Επιτροπή και κατατίθεται σύντομα στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου, στο οποίο ενσωματώνεται το κανονιστικό πλαίσιο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Οι βασικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου είναι οι παρακάτω:

– Οι αδειοδοτήσεις αντικαθίστανται από μία απλή διαδικασία δήλωσης, που θα κατατίθεται στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

– Ομαδοποιούνται οι διατάξεις που σχετίζονται με την διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων, οργανώνεται η χρηματοδότηση της ανακατανομής του φάσματος, απλοποιούνται οι σχετικές διατάξεις και εισάγεται ένα νέο πλαίσιο χορήγησης δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή και αριθμών με σκοπό τη μέγιστη οικονομική αξιοποίηση αυτού, μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας.

– Δημιουργείται ένα πλέγμα ελέγχου της αγοράς από κερδοσκοπικά φαινόμενα, επιβάλλονται ρυθμιστικοί έλεγχοι των λιανικών υπηρεσιών, ενισχύεται η διαδικασία ελέγχου της έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

– Ρυθμίζεται η πρόσβαση στα στοιχεία των δικτύων, όπως ο τοπικός βρόχος, η πρόσβαση σε κτίρια, πυλώνες και αγωγούς καθώς και οι προϋποθέσεις δημιουργίας εικονικών δικτύων.

– Θεσπίζεται, για πρώτη φορά, ενιαία διαδικασία για την χορήγηση δικαιωμάτων διελεύσεως. Ειδικότερα προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης, στους φορείς παροχής δημοσίων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την εγκατάσταση ευκολιών επί, υπέρ ή υπό δημοσίων, ιδιωτικών και κοινοχρήστων χώρων, ενώ για τους φορείς παροχής μη δημόσιων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών η δυνατότητα αυτή περιορίζεται στους δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους.

– Για πρώτη φορά, επίσης, προβλέπεται η έκδοση ενός κανονισμού, που θα ορίζει ενιαία για όλη τη χώρα την διαδικασία υποβολής αιτήσεως και χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης καθώς και ο τρόπος υπολογισμών των σχετικών τελών. Με την θέσπιση των τελών διέλευσης και τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης καταργούνται κάθε άλλο σχετικό τέλος (π.χ. τέλη κατάληψης πεζοδρομίου, εκσκαφής, καθαριότητα, υπεδάφους κλπ.).

– Προβλέπεται εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής τελών διελεύσεως και τελών χρήσης δικαιωμάτων διελεύσεως για τις υποδομές, που θα αναπτυχθούν, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας ή τον αναπτυξιακό νόμο.

– Επιταχύνεται, κατά δύο τρόπους, η διαδικασία εκδίκασης των προσφυγών κατά των αποφάσεων της ρυθμιστικής αρχής. Ειδικότερα, εφεξής αυτές θα δικάζονται όχι από το ΣτΕ αλλά από το Διοικητικό Εφετείο (άρα σε συντομότερο χρόνο). Επίσης, τάσσονται σύντομες προθεσμίες τόσο προσδιορισμού της εκδίκασης, όσο και έκδοσης της απόφασης. Επίσης, περιορίζεται η δυνατότητα αναβολής της εκδίκασης σε μία μόνο φορά.

Ο νέος νόμος θεσπίζει ένα νέο πλέγμα ρυθμίσεων και για την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών, καθώς αυξάνεται ολοένα και περισσότερο η ανάπτυξη ασυρματικών δικτύων (δίκτυα 3G, WiMax κλπ). Ειδικότερα:

– Υιοθετεί τα όρια και μεγέθη προστασίας του κοινού από την έκθεση σε ηλεκτρονική ακτινοβολία, που έχουν καθορίσει οι αρμόδιοι διεθνείς οργανισμοί, δηλ. τόσον η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από τις Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP), όσο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας WHO .

– Εφαρμόζει την αρχή της προφυλάξεως. Eτσι, παρά το ότι, στη χώρα μας, τα, μέχρι σήμερα ισχύοντα, όρια ασφαλούς εκθέσεως του πληθυσμού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι κατά 20% πιο αυστηρά, σε σύγκριση με την οικεία σύσταση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, εντούτοις τα αυστηροποιεί περαιτέρω στο 30%.

– Καθορίζει ελάχιστη απόσταση από χώρους συγκέντρωσης ευπαθών ομάδων (σχολεία, γηροκομεία κλπ), εντός της οποίας τα όρια εκπομπής των κατασκευών κεραιών μειώνονται ακόμη περισσότερο, σε τρόπο ώστε αυτά να καθίστανται περαιτέρω αυστηρότερα, και να περιορίζονται μόλις στο 60% εκείνων, που ισχύουν παγκοσμίως.

– Απαγορεύει την εγκατάσταση κεραιών επί οικοδομημάτων σχολείων, νοσοκομείων και γηροκομείων.

– Επιβάλει να προηγείται, η περιβαλλοντική αδειοδότηση (η οποία χορηγείται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας), της εκδόσεως αδείας από την ΕΕΤΤ

– Ρυθμίζει σαφώς την λειτουργία των υφισταμένων κεραιών. Ειδικότερα, όσες μεν στερούνταν περιβαλλοντικής έγκρισης, υποχρεούνται εντός συγκεκριμένης προθεσμίας να την αποκτήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, όσες δε είναι εφοδιασμένες με ΜΠΕ υποχρεούνται να συμμορφωθούν με τα νέα όρια.

– Τέλος, θεσπίζει για πρώτη φορά ετήσιο τέλος για κάθε κατασκευή κεραίας, ώστε να καθίσταται δυνατός ο συχνός επανέλεγχος των εγκατεστημένων κατασκευών κεραιών, προς διαπίστωση της συμμόρφωσής τους με τα άνω όρια.

Lawjobs