Έκκληση στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για περισσότερη προστασία των παιδιών

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα, υλοποιώντας όλα τα μέτρα του εθελοντικού κώδικα δεοντολογίας, που υπέγραψαν 26 εταιρείες κινητής τηλεφωνίας το 2007.

Σύμφωνα με έρευνα, το 50% των δεκάχρονων, το 87% των 13χρονων και το 95% των 16χρονων παιδιών στην ΕΕ έχουν κινητό τηλέφωνο, αλλά οι μισοί ευρωπαίοι γονείς ανησυχούν πως η χρήση του κινητού εκθέτει τα παιδιά τους σε εικόνες σεξουαλικού και βίαιου περιεχομένου (51%) ή σε εκφοβισμούς από άλλα παιδιά (49%).

«Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της ένωσης του κλάδου των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, οι εταιρείες του κλάδου έχουν αρχίσει να παίρνουν στα σοβαρά τις ευθύνες τους όσον αφορά την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα,» δήλωσε η Βίβιαν Ρέντινγκ αρμόδια για τις Τηλεπικοινωνίες και τα Μέσα Επικοινωνίας Επίτροπος της ΕΕ.

«Ωστόσο, αναμένω ότι σύντομα θα υπογραφούν εθνικοί κώδικες δεοντολογίας στις τέσσερεις χώρες στις οποίες δεν υφίστανται ακόμη – δηλαδή στην Κύπρο, την Εσθονία, την Φινλανδία και το Λουξεμβούργο – και αναμένω επίσης ότι ο θα αναθεωρηθεί ριζικά ο σχετικός κώδικας του Βελγίου. Η προστασία των ανηλίκων δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου οι νέες τεχνολογίες των επικοινωνιών να γίνουν αποδεκτές από τις ευρωπαϊκές μας κοινωνίες. Οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας πρέπει να είναι ακόμη πιο φιλόδοξες όσον αφορά τα μέτρα για την αποτελεσματικότερη προστασία των ανηλίκων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και για να καταστήσουν διαφανέστερη την ταξινόμηση του περιεχομένου. Οι 12 εταιρείες που συνεχίζουν να παρέχουν χωρίς κανένα έλεγχο πρόσβαση σε περιεχόμενο αποκλειστικά για ενήλικες πρέπει να διορθώσουν την κατάσταση. Διατηρώ το δικαίωμα να επανεξετάσω την κατάσταση αυτή, τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, προκειμένου να διαπιστώσω κατά πόσο απαιτούνται περαιτέρω μέτρα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση της ένωσης του κλάδου των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος από τις 26 εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που υπέγραψαν το «Ευρωπαϊκό πλαίσιο για ασφαλέστερη χρήση κινητών τηλεφώνων από εφήβους και παιδιά» που προώθησε η Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2007 (IP/07/139). Οι εν λόγω εταιρείες εξυπηρετούν περίπου 580 εκατομμύρια πελάτες, το 96% του συνόλου των πελατών κινητής
τηλεφωνίας στην ΕΕ.

Τα μέτρα προστασίας των παιδιών υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο μέσω εθνικών αυτορυθμιστικών κωδίκων δεοντολογίας οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνηθεί σε 22 κράτη μέλη της ΕΕ.

Το 80% των εταιρειών έχουν λάβει μέτρα ελέγχου της πρόσβασης των παιδιών σε περιεχόμενο που προορίζεται αποκλειστικά για ενήλικες. Ωστόσο, μόνο το 41% δήλωσαν ότι παρακολουθούν και επανεξετάζουν ενεργά την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης που εφαρμόζουν.

Πάνω από το 65% των υπογραφόντων παράγουν επιμορφωτικό υλικό ή οργανώνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με την ασφαλέστερη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Αντίθετα, το 16% των υπογραφόντων δεν έχουν προγραμματίσει καμιά εκστρατεία ευαισθητοποίησης.

Το 80% των εταιρειών ταξινομούν το εμπορικό περιεχόμενο σε τουλάχιστον δύο κατηγορίες: «περιεχόμενο για ενήλικες» και «άλλου είδους περιεχόμενο», αλλά δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία ότι έχει συμφωνηθεί συγκεκριμένη ταξινόμηση σε εθνικό επίπεδο, όπως είχε συμφωνηθεί το 2007.

Οι περισσότερες εταιρείες κινητής τηλεφωνίας συνεργάζονται στενά με εθνικά όργανα επιβολής του νόμου για να αναφέρουν παράνομο περιεχόμενο στα κινητά τηλέφωνα, αλλά οι σχετικές δραστηριότητες διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στις χώρες, επειδή διαφέρουν οι εθνικές νομοθεσίες και οι μηχανισμοί αναφοράς.

Σχόλια