Ενσωμάτωση οδηγίας ΕΕ για την προσβασιμότητα ιστοσελίδων και εφαρμογών του Δημοσίου

0

Κατατέθηκε στην Βουλή το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/2112 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016 περί της προσβασιμότητας των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου τομέα (Ε.Ε. LE327 της 2.12.2016).