Επιστροφή 3.8εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης των ηλεκτρονικών παιγνίων

0

Ειδικότερα, η Ελλάδα είχε καταδικαστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C-65/05) [PDF] και είχε υποχρεωθεί να καταβάλει άπαξ 3.000.000 ευρώ, ενώ ακολούθησε και δεύτερη καταδίκη το 2009 από το ίδιο δικαστήριο (απόφαση C-109/08) [Link] οποία προέβλεπε υποχρέωση μηνιαίας καταβολής 980.000 ευρώ ως πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι παραβάσεις αφορούσαν τη μη συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που καθόριζαν την εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών παιγνίων σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.

Ανακοίνωση Υπ. Οικονομικών 2/10/2012 [Link]

Η επιστροφή των χρημάτων στη χώρα είναι απόρροια της αρχειοθέτησης της παράβασης, η οποία προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κολλέγιο των Επιτροπών κατά τη συνεδρίαση της 27ης Σεπτεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση για αρχειοθέτηση συνεπάγεται την επιστροφή στην Ελλάδα ποσού 3.847.392 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στη χρηματική ποινή που είχε επιβληθεί για τους μήνες Δεκέμβριο 2011 έως και Μάρτιο 2012. Να σημειωθεί ότι της αποφάσεως της Επιτροπής είχε προηγηθεί η μεταβολή του ισχύοντος στη χώρα μας νομοθετικού καθεστώτος με την υιοθέτηση του ν. 4002/2011, ο οποίος τροποποίησε τον ν. 3037/2002 και εισήγαγε νέες ρυθμίσεις για την αγορά τυχερών παιγνίων καθώς και η συγκρότηση τον Δεκέμβριο του 2011 της Ελληνικής Επιτροπής Παιγνίων ως Ανεξάρτητης Αρχής.

Η εν λόγω Αρχή έχοντας τη συστηματική συνδρομή των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και την αναγκαία νομική υποστήριξη, έθεσε σε εφαρμογή τις διατάξεις του ως άνω αναφερθέντος νόμου με την κατάρτιση του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων.