Έργο για ηλεκτρονική διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών από την Κομισιόν

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συγχρηματοδοτήσει ένα έργο εκτελούμενο από την Αυστρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και την Πολωνία, το οποίο διευκολύνει τις δημόσιες διοικήσεις να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση μέσω υπολογιστή στον τομέα των υπηρεσιών.

Μέχρι το τέλος του 2009, κάθε κράτος μέλος της ΕΕ θα έχει ορίσει τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης όπου οι εταιρείες μπορούν να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τις διοικητικές διαδικασίες.

Επιτρέποντας, λόγου χάρη, σε έναν Βέλγο πάροχο υπηρεσιών να ολοκληρώσει ηλεκτρονικά όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις ώστε να ανοίξει ένα καφενείο στην Ολλανδία, το πιλοτικό πρόγραμμα θα επεξεργασθεί την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των ηλεκτρονικών διαδικασιών.

Στο πιλοτικό πρόγραμμα θα επενδυθούν άνω 14 εκατομμύρια ευρώ σε διάστημα τριών ετών, τα μισά από τα οποία θα προέλθουν από το κοινοτικό πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία.

Οι υπηρεσίες είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης και απασχόλησης στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας το 70% του ΑΕΠ της ΕΕ. Σε αυτές οφείλεται, τα τελευταία χρόνια, το 95% των πάσης φύσεως νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν.

Ενώ τα εμπορεύματα κυκλοφορούν ήδη ελεύθερα στο εμπόριο στην ΕΕ, η εσωτερική αγορά υπηρεσιών δεν έχει ακόμη αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητές της. Η ύπαρξη νομικών και διοικητικών εμποδίων εξακολουθεί να δυσχεραίνει την εγκατάσταση παρόχων υπηρεσιών σε άλλες χώρες ή το διασυνοριακό εμπόριο.

Στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου που δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Αυστρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και την Πολωνία θα εκπονηθούν νέες τεχνικές λύσεις για βελτίωση της ποιότητας των ηλεκτρονικών διασυνοριακών υπηρεσιών που παρέχουν οι δημόσιες διοικήσεις.

Έως τα τέλη 2009 θα έχουν συσταθεί σε κάθε κράτος μέλος κέντρα εξυπηρέτησης, όπου οι εταιρείες μπορούν να ολοκληρώνουν στο ίδιο σημείο επαφής όλες τις διαδικασίες και διατυπώσεις.

Αξιοποιώντας τη δυνατότητα αυτή, το πιλοτικό πρόγραμμα προβλέπεται να καταστήσει συμβατές τις διάφορες προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται σε χώρες της ΕΕ. Θα ενθαρρύνει τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την επεξεργασία κοινών απαιτήσεων, θα καθορίσει κοινά πρότυπα για ασφαλείς συναλλαγές σε ολόκληρη την ΕΕ και θα αξιοποιήσει περιπτώσεις βέλτιστης πρακτικής, ανοικτές προδιαγραφές και εύχρηστες λύσεις.

Σχόλια