Γενικό Δικαστήριο ΕΕ: Επικύρωση της καταχώρησης των σχεδίων της Lego, ως κοινοτικών σημάτων

0

 

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικύρωσε, την περασμένη Τρίτη, με τις αποφάσεις του στις υποθέσεις Τ-395/14 και Τ-396/14(Best Lock Ltd κατά ΓΕΕΑ – Lego Juris) τις καταχωρίσεις κοινοτικών σημάτων, με αντικείμενο τα σχέδια της Lego.

Η υπόθεση αφορά στην αμφισβήτηση της καταχώρισης των εν λόγω κοινοτικών σημάτων, εκ μέρους της εταιρείας κατασκευής παιχνιδιών Best Lock, η οποία χρησιμοποιεί παρόμοιες φιγούρες με τη Lego. Η Best Lock ζητούσε την ακύρωση των αποφάσεων της ΓΕΕΑ, με τις οποίες καταχωρήθηκαν ως κοινοτικά σήματα οι επίμαχες φιγούρες Lego, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζεται ο κανονισμός ΕΚ 40/94 του Συμβουλίου, για το κοινοτικό σήμα. Σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό, δε γίνονται δεκτά για καταχώριση τα σήματα, τα οποία αποτελούνται αποκλειστικά από το σχήμα που επιβάλλεται από την ίδια τη φύση του προϊόντος ή που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος.

Καταρχάς, το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε ως απαράδεκτη την αιτίαση της Best Lock ότι το σχήμα του προϊόντος επιβάλλεται από την ίδια τη φύση του, καθόσον η εταιρεία δεν προέβαλε κανένα επιχείρημα προς στήριξη της. Όσον αφορά στην αιτίαση ότι το σχήμα του προϊόντος είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος, ήτοι τη συναρμογή με άλλα τούβλα, το Δικαστήριο έκρινε ότι κανένα τεχνικό αποτέλεσμα δεν φαίνεται να συνδέεται με τα χαρακτηριστικά στοιχεία κάθε φιγούρας(κεφαλή, κορμός, βραχίονες και πόδια) ή να προκύπτει από αυτά, δεδομένου ότι τα στοιχεία αυτά δεν καθιστούν δυνατή τη συναρμογή με συναρμολογήσιμα τούβλα. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι από κανένα στοιχείο δεν μπορεί να συναχθεί ότι το σχήμα των επίμαχων φιγούρων είναι απαραίτητο για τη συναρμογή τούβλων, καθώς το «αποτέλεσμα» του σχήματος αυτού είναι απλά η πρόσδοση ανθρώπινων χαρακτηριστικών. Το Δικαστήριο επεσήμανε ότι δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρίζεται ως «τεχνικό αποτέλεσμα» το γεγονός ότι η επίμαχη φιγούρα έχει ανθρώπινη μορφή και ότι τα παιδιά μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν στο παιχνίδι τους.
 
Το Γενικό Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα χαρακτηριστικά του σχήματος των επίμαχων φιγούρων δεν είναι απαραίτητα για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος, απορρίπτοντας την προσφυγή της Best Lock και επικυρώνοντας τις καταχωρίσεις των κοινοτικών σημάτων της Lego.