Η ΑΠΔΠΧ για τις κάμερες ασφαλείας σε δημόσιους χώρους

0

Τις απόψεις και θέσεις της επί της λειτουργίας καμερών στους δημόσιους χώρους διατυπώνει, με την υπ αριθμό 2/2010 γνωμοδότησή της, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η ανεξάρτητη αρχή τοποθετήθηκε επί του θέματος, κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Δικαιοσύνης, που ζητούσε τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων προκειμένου να αναθεωρηθεί το ισχύον νομικό πλαίσιο. Στη γνωμοδότησή της, η Αρχή επισημαίνει ότι “η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους, εφόσον συνεπάγεται την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επιτρέπεται μόνο για α) τη διαφύλαξη της εθνικής άμυνας, β) τη διαφύλαξη της κρατικής ασφάλειας, γ) την αποτροπή και την καταστολή σοβαρών αξιόποινων πράξεων κατά προσώπων και περιουσιακών αγαθών, εφόσον με βάση πραγματικά στοιχεία συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αυτών και δ) τη διαχείριση της κυκλοφορίας σε κομβικά και επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου”.
Επιπλέον, τονίζεται ότι η εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων επιτήρησης σε δημόσιους χώρους γίνεται μόνο από δημόσιες αρχές με σεβασμό στην αρχή της αναλογικότητας.
Στη γνωμοδότηση διευκρινίζεται και η έννοια του δημόσιου χώρου ως εξής:
“Ως δημόσιοι χώροι νοούνται α) οι κατά την κείμενη νομοθεσία και τα σχέδια πόλεων προοριζόμενοι για κοινή χρήση, β) οι ελευθέρως προσβάσιμοι σε απροσδιόριστο αριθμό προσώπων ανοικτοί χώροι (περιφραγμένοι ή μη) που τίθενται σε κοινή χρήση με νόμιμο τρόπο και γ) οι σταθμοί διακίνησης επιβατών με μέσα μαζικής μεταφοράς”.
Η Αρχή προτείνει να ορίζονται οι αρμόδιες δημόσιες αρχές, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων επιτήρησης με Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδίδεται με πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, ύστερα από γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Στο Διάταγμα, εισηγείται η Αρχή, θα καθορίζονται οι κατηγορίες των αξιόποινων πράξεων και τα κριτήρια επικινδυνότητας που δικαιολογούν την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων, το είδος των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, η συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση και οι αποδέκτες, ο χρόνος αποθήκευσης, η διαδικασία καταστροφής, τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων, οι βασικές λειτουργίες και η περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων επιτήρησης, τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων στα οποία αφορούν τα δεδομένα, η έννομη προστασία και η γνωστοποίηση της επεξεργασίας, ενώ όλα θα τελούν υπό τον έλεγχο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Η Ανεξάρτητη Αρχή αναφέρει, επίσης, ότι επιτρέπεται η λειτουργία των καμερών στους αθλητικούς χώρους, ενώ απαγορεύεται στους κλειστούς χώρους που για την είσοδό τους απαιτείται η έκδοση εισιτηρίου.

Σχόλια