Η ΕΕ ενέκρινε νέους κανονισμούς για αποθήκευση στις τηλεπικοινωνίες και Internet.

0

Τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου, στα πλαίσια της πολιτικής πρόληψης της τρομοκρατίας, ψήφισαν υπέρ των νέων κανονισμών που υποχρεώνουν τις εταιρίες Τηλεπικοινωνιών και Διαδικτύου να αποθηκεύουν δεδομένα που αφορούν την κίνηση και την τοποθεσία των χρηστών τηλεφώνου και Internet για χρονικό διάστημα από έξι μήνες μέχρι δύο χρόνια. Σε ορισμένα κράτη- μέλη μάλιστα θα επιτρέπεται η αποθήκευση των δεδομένων και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι αρμόδιες αρχές του κράτους- μέλους θα έχουν άμεση πρόσβαση στα αρχεία αυτά, ενώ κατόπιν ειδικών συμφωνιών με ένα κράτος- μέλος, η πρόσβαση θα επιτρέπεται και στις αρμόδιες αρχές κράτους μη μέλους της ΕΕ .

Οι νέοι κανονισμοί αναμένεται να τεθούν σε ισχύ σε δεκαοχτώ μήνες περίπου, όσον αφορά την αποθήκευση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, και σε τρία χρόνια για την αποθήκευση των δεδομένων του Διαδικτύου.

Σχόλια