Η EE χαιρετίζει τη συμφωνία επί των προτάσεων για τη διευκόλυνση των πωλήσεων αγαθών και της προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου

0

 

Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή συμφωνία επί των προτάσεων που είχε υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2015 σχετικά με τις διαδικτυακές πωλήσεις αγαθών και την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών. Μετά τον κανονισμό για τον τερματισμό του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2018, η νέα συμφωνία επί των κανόνων για τις ψηφιακές συμβάσεις αποτελεί την τελευταία απόδειξη του πώς η στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά οδηγεί σε συγκεκριμένα οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 
Ο κ. Άντρους Άνσιπ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, και η κ. Βιέρα Γιούροβα, επίτροπος αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα των φύλων, χαιρέτισαν την επίτευξη της συμφωνίας με την ακόλουθη δήλωση: 
«Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη που η ψηφιακή ενιαία αγορά της ΕΕ προσφέρει στους Ευρωπαίους καταναλωτές είναι ότι τους παρέχει τη δυνατότητα να αγοράζουν, με ένα μόλις κλικ του ποντικιού τους, αγαθά από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ χωρίς πρόσθετο κόστος. Για τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι μπορούν να προσφέρουν προϊόντα, υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο σε ολόκληρη την ΕΕ, και να έχουν πρόσβαση σε εκατομμύρια δυνητικούς πελάτες. 
Ωστόσο, η καλή λειτουργία του πλαισίου αυτού προϋποθέτει την ύπαρξη κανόνων οι οποίοι θα είναι πανευρωπαϊκής εμβέλειας, σαφείς, επίκαιροι και εναρμονισμένοι. Με τη συμφωνία επί των προτάσεών μας για νέους κανόνες σχετικά με την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών, καθώς και σχετικά με τις διαδικτυακές πωλήσεις προϊόντων πραγματοποιείται ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. 
Οι καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ θα προστατεύονται καλύτερα. Για παράδειγμα, σε περίπτωση αγοράς ελαττωματικού ψηφιακού περιεχομένου, όπως μουσικής ή λογισμικού, ο καταναλωτής θα μπορεί πλέον να απαιτήσει αποζημίωση. Επιπλέον, ο καταναλωτής θα έχει περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του για να αποδείξει ότι προϊόν που αγόρασε από το διαδίκτυο ήταν ελαττωματικό κατά τον χρόνο της αγοράς του. Εξάλλου, ως προς τα ελαττωματικά προϊόντα, θα παρέχονται οι ίδιες δυνατότητες αποζημίωσης σε ολόκληρη την ΕΕ, π.χ. μέσω μείωσης ή επιστροφής της τιμής αγοράς. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, θα επωφεληθούν από την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και την καθιέρωση περιβάλλοντος θεμιτού ανταγωνισμού.  
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τη δέσμευση που επέδειξαν στην εξεύρεση λύσεων οι οποίες να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές και οι πωλητές σε ένα περιβάλλον υψηλής ψηφιοποίησης και χωρίς σύνορα. Η σημερινή συμφωνία θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και, ως εκ τούτου, την επιχειρηματική δραστηριότητα. Εντέλει, η αύξηση της προσφοράς τόσο ψηφιακού περιεχομένου όσο και αγαθών σε ολόκληρη την Ευρώπη θα προσφέρει περισσότερες επιλογές σε ανταγωνιστικές τιμές για τους καταναλωτές, στοιχείο που αποτελεί τον βασικό σκοπό της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Ελπίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα επιδείξουν τον ίδιο ζήλο και σε σχέση με δύο άλλους φακέλους προτεραιότητας για την ΕΕ, και συγκεκριμένα τους κανόνες που έχουμε προτείνει για τον εκσυγχρονισμό του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες του ψηφιακού κόσμου, και τον κανονισμό που έχουμε προτείνει για την ιδιωτική ζωή και τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.»
Επόμενα βήματα
Τα κείμενα πρέπει πλέον να εγκριθούν τυπικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ. Μετά την τελική έγκρισή τους, οι οδηγίες θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες αργότερα. 
Ιστορικό
Ένας από τους πυλώνες της στρατηγικής για την ψηφιακή αγορά είναι η διασφάλιση καλύτερης πρόσβασης για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε διαδικτυακά αγαθά και υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτύσσεται, αλλά το πλήρες δυναμικό του παραμένει ακόμη αναξιοποίητο τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές στην Ευρώπη.
Στις 9 Δεκεμβρίου 2015 η Επιτροπή ενέκρινε δύο προτάσεις: η πρώτη αφορά την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου (π.χ. τη διαδικτυακή μετάδοση μουσικής) και η δεύτερη τη διαδικτυακή πώληση αγαθών (π.χ. τη διαδικτυακή αγορά ενδυμάτων). Το πεδίο εφαρμογής της δεύτερης ανωτέρω πρότασης επεκτάθηκε στις πωλήσεις εκτός διαδικτύου το 2017. Οι δύο προτάσεις είχαν ως στόχο να αντιμετωπίσουν τα κύρια εμπόδια στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο εντός της ΕΕ: τον νομικό κατακερματισμό στον τομέα του δικαίου των καταναλωτικών συμβάσεων, ο οποίος δυσχεραίνει τη διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριοποίηση των ΜΜΕ, και τη χαμηλή εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην πραγματοποίηση διαδικτυακών αγορών από άλλο κράτος μέλος. Ο τελευταίος πίνακας αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές συνθήκες (2017)δείχνει ότι οι ανησυχίες αυτές εξακολουθούν να υφίστανται.
Μετά την κατάργηση των τελών περιαγωγής, τους νέους κανόνες για την προστασία των δεδομένων και την παροχή της δυνατότητας στους πολίτες να ταξιδεύουν με το διαδικτυακό τους περιεχόμενο, η νέα προσωρινή συμφωνία επί των κανόνων για τις ψηφιακές συμβάσεις αποτελεί ακόμη ένα ουσιώδες βήμα για να καταστεί η ψηφιακή ενιαία αγορά πραγματικότητα για όλους.

Σχόλια