Η εκτίμηση του ΣΕΒ για το νομοσχέδιο «Έρευνας και Τεχνολογίας»

0

Ο ΣΕΒ δήλωσε ότι το νομοσχέδιο «Έρευνας και Τεχνολογίας» παρόλο που περιλαμβάνει ορισμένες θετικές ρυθμίσεις, υστερεί σε γενικές γραμμές από πλευράς σαφήνειας και εσωτερικής συνοχής.

Συγκεκριμένα ο ΣΕΒ αποτιμά θετικά την διακηρυσσόμενη υποχρέωση της Πολιτείας να διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για την έρευνα, με συνεισφορά ποσοστού 1% επί των δαπανών για εξοπλισμούς, καθώς και τις προβλέψεις για ενίσχυση των υποδομών.

Από την άλλη πλευρά θεωρεί ότι το νομοσχέδιο περιορίζεται στις δραστηριότητες των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ η ρύθμιση πολλών ζητημάτων θα εξαρτάται μελλοντικά από την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.