Η Hewlett Packard μπορεί να καταχωρίσει τα γράμματα HP ως σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0

 

Το 1996 και το 2009, η αμερικανική εταιρία HP Hewlett Packard Group ζήτησε από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) και επέτυχε την καταχώριση ως σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιστοίχως, του λεκτικού σημείου HP, καθώς και του κάτωθι εικονιστικού σημείου, για διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες (μεταξύ άλλων, για μελάνια και εκτυπωτές).

Το 2015, η πολωνική εταιρία Senetic ζήτησε την ακύρωση των καταχωρίσεων αυτών, με την αιτιολογία, μεταξύ άλλων, ότι τα επίμαχα σήματα ήταν περιγραφικά και στερούνταν διακριτικού χαρακτήρα. Το EUIPO απέρριψε τις αιτήσεις της Senetic για κήρυξη ακυρότητας. Η τελευταία προσέφυγε τότε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητώντας την ακύρωση των αποφάσεων του EUIPO.

Με τις αποφάσεις που εξέδωσε σήμερα (T-207/17 και T-208/17) , το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές της Senetic, επιβεβαιώνοντας ότι η Hewlett Packard μπορεί να καταχωρίσει το λεκτικό σημείο HP και το ανωτέρω εικονιστικό σημείο ως σήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά το επιχείρημα ότι τα αμφισβητούμενα σήματα, τα οποία αποτελούνται από δύο γράμματα (H και P), είναι αμιγώς περιγραφικά, δεδομένου ότι είναι ευρεία η χρήση σημείων με δύο γράμματα για την περιγραφή των επίμαχων τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών, το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι δεν συνιστά γενικό κανόνα ότι ένα σήμα είναι περιγραφικό απλώς και μόνον επειδή αποτελείται από ένα ή δύο γράμματα. Το Γενικό Δικαστήριο φρονεί, επίσης, ότι από τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισε η Senetic δεν προκύπτει μια αρκούντως άμεση και συγκεκριμένη σχέση μεταξύ του σημείου HP και των επίμαχων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ως προς το γεγονός ότι τα αμφισβητούμενα σήματα αποτελούνται δήθεν από στοιχεία που στερούνται παντελώς διακριτικού χαρακτήρα, το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι ο συνδυασμός των δύο γραμμάτων που συνθέτουν τα αμφισβητούμενα σήματα δεν χρησιμοποιείται ευρέως ούτε γίνεται αντιληπτός απλώς και μόνον ως μια στερούμενη διακριτικού χαρακτήρα ένδειξη, δεδομένου μάλιστα ότι το ενδιαφερόμενο κοινό αντιλαμβάνεται ενδεχομένως το σημείο HP ως παραπομπή στα ονόματα Hewlett και Packard, τα επώνυμα των ιδρυτών της επιχείρησης.

Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο επισημαίνει ότι η Senetic δεν προσκόμισε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι η Hewlett Packard γνώριζε ότι η Senetic ή άλλες τρίτες εταιρίες εμπορεύονταν ορισμένα από τα συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες υπό όμοιο ή πανομοιότυπο σημείο. Από τη δικογραφία προκύπτει, άλλωστε, ότι η Senetic δεν απέδειξε ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης καταχώρισης των αμφισβητούμενων σημάτων, κάποιος τρίτος χρησιμοποιούσε πράγματι όμοια ή πανομοιότυπα σημεία για την εμπορία των προϊόντων ή των υπηρεσιών του. Επιπλέον, η Senetic δεν διευκρίνισε για ποιον τρίτο, για ποιο σημείο και για ποια προϊόντα ή υπηρεσίες επρόκειτο.

——

Ανεπίσημο έγγραφο προοριζόμενο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το οποίο δεν δεσμεύει το Γενικό Δικαστήριο Το πλήρες κείμενο των αποφάσεων είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς της