Η Κομισιόν υπέρ της παράτασης φορολόγησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών

0

Η Κομισιόν πρότεινε να δοθεί παράταση στην περίοδο εφαρμογής της Οδηγίας 2002/38/CE για το σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας που αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008.

Η εν λόγω Οδηγία έχει εισάγει τη βασική ρύθμιση ότι οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται ηλεκτρονικά από τρίτες χώρες σε πρόσωπα εγκατεστημένα στην Κοινότητα ή από την Κοινότητα σε λήπτες εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες, θα πρέπει να φορολογούνται στον τόπο του λήπτη των υπηρεσιών.

Περαιτέρω η Οδηγία καθιέρωσε ένα ειδικό καθεστώς για την διευκόλυνση της τήρησης των φορολογικών υποχρεώσεων των οικονομικών φορέων οι οποίοι παρέχουν ηλεκτρονικά υπηρεσίες και δεν είναι εγκατεστημένοι ούτε απαιτείται να εγγράφονται για φορολογικούς σκοπούς εντός της Κοινότητας το οποίο ισχύει μέχρι τις 31 Ιουλίου 2006.

Αν δεν δοθεί η παράταση οι προαναφερόμενες εταιρίες θα επανέλθουν στην εφαρμογή του δυσμενέστερου φορολογικού καθεστώτος που ίσχυε πριν από τις 7 Μαΐου 2002, ημερομηνία που τέθηκε σε εφαρμογή Οδηγία.

Σχόλια