Ηλεκτρονικές δημοπρασίες μέσω Διαδικτύου θα διεξάγει το Δημόσιο

0

Ηλεκτρονικές δημοπρασίες μέσω Διαδικτύου θα έχει τη δυνατότητα να διεξάγει το Ελληνικό Δημόσιο από την 1η Ιανουαρίου 2008, βάση των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων που ενσωματώνουν στην ελληνική νομοθεσία τις κοινοτικές οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης δημοσιοποίησε τις βασικές αλλαγές που επέρχονται στον θεσμό των δημοπρασιών του Δημοσίου με το νέο έτος, οι οποίες συνοψίζονται στις ακόλουθες: θα αποκλείονται από δημόσιους διαγωνισμούς άτομα που έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα, θα επιβάλλεται πρόστιμο στους προμηθευτές για την εκπρόθεσμη παράδοση, το οποίο μπορεί να φθάσει έως και το 5% της αξίας του προϊόντος που παραδόθηκε με καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται πλέον μόνο από τον διαγωνιζόμενο στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση και στο τέλος της διαδικασίας διαγωνισμού, ενώ τέλος περιορίζεται σημαντικά η «διακριτική ευχέρεια» των φορέων του Δημοσίου να συντάσσουν τους όρους των διακηρύξεων και να αξιολογούν τις προσφορές των υποψήφιων προμηθευτών.

Σχόλια