Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών: νέα πλατφόρμα για τους καταναλωτές και τους εμπόρους

0

 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε μία νέα πλατφόρμα μέσω της οποίας οι καταναλωτές και οι έμποροι μπορούν να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους για αγορές που έγιναν στο διαδίκτυο.

Σε τι χρησιμεύει αυτός ο ιστότοπος;

Ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε από την ΕΕ για να παρέχει βοήθεια σε καταναλωτές που δεν είναι ικανοποιημένοι. Μέσω αυτού μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με ένα αγαθό ή υπηρεσία που αγοράσατε μέσω του διαδικτύου και να βρείτε ένα ουδέτερο τρίτο μέρος («φορέα επίλυσης διαφορών») για τη διεκπεραίωση της καταγγελίας. Σε ορισμένες χώρες, και οι έμποροι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελίες κατά καταναλωτών. Εάν αυτό ισχύει στη χώρα σας, θα μπορείτε, αν είστε έμπορος, να χρησιμοποιείτε αυτό το σύστημα για να υποβάλλετε καταγγελίες κατά καταναλωτών.

Οι φορείς επίλυσης διαφορών που απαριθμούνται σ’ αυτόν τον ιστότοπο έχουν ελεγχθεί ώστε να διασφαλίζεται ότι πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ και ότι έχουν δηλωθεί στις εθνικές αρχές.

Φορείς επίλυσης διαφορών εγγεγραμμένοι σ’ αυτόν τον ιστότοπο

. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο σε οποιαδήποτε από τις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Εδώ μπορείτε να βρείτε λεπτομερή παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας αυτού του ιστότοπου.

Τι είναι η εναλλακτική επίλυση διαφορών;

Εάν θέλετε να διατυπώσετε καταγγελία σχετικά με μια αγορά, αντί να προσφύγετε στο δικαστήριο, μπορείτε να επιλέξετε την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Ως ‘εναλλακτική επίλυση διαφορών’ νοούνται όλοι οι τρόποι επίλυσης μιας διαφοράς χωρίς προσφυγή στο δικαστήριο. Αυτό που συμβαίνει κατά κανόνα είναι ότι ζητάτε από ένα ουδέτερο τρίτο μέρος να παρέμβει και να ενεργήσει ως μεσάζων ανάμεσα σ’ εσάς και στον έμπορο εναντίον του οποίου διατυπώνετε την καταγγελία. Ο μεσάζων μπορεί να προτείνει λύση σχετικά με την καταγγελία σας, να επιβάλει συγκεκριμένη λύση σ’ εσάς και στο άλλο μέρος ή απλώς να σας συγκαλέσει για να συζητήσετε τον τρόπο διευθέτησης της διαφοράς. Άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται για την εναλλακτική επίλυση διαφορών είναι ‘διαμεσολάβηση’, ‘φιλικός διακανονισμός’, ‘διαιτησία’, ‘διαμεσολαβητής’ ή ‘συμβούλιο καταγγελιών’. Σε σύγκριση με την προσφυγή στο Δικαστήριο, η εναλλακτική επίλυση διαφορών συνήθως έχει μικρότερο κόστος και λιγότερες διαδικασίες και είναι ταχύτερη.

Τι είναι η ηλεκτρονική επίλυση διαφορών;

Εάν θέλετε να διατυπώσετε καταγγελία σχετικά με μια αγορά και δεν θέλετε να προσφύγετε στο δικαστήριο, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα χρησιμοποίησης της ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών για να καταλήξετε σε φιλικό διακανονισμό της διαφοράς.

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, εσείς και ο έμπορος τον οποίο αφορά η καταγγελία σας μπορείτε να βρείτε έναν φορέα επίλυσης διαφορών, και να ακολουθήσετε τη διαδικασία εξεύρεσης λύσης στην καταγγελία σας. Προσοχή: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα μόνο εάν η καταγγελία σας αφορά ηλεκτρονική αγορά.

Σχόλια