Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου στο ΣτΕ και στα Διοικητικά Δικαστήρια

0

Η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου, μετά τα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, “επεκτείνεται” στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Διοικητικά Δικαστήρια, σύμφωνα με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο κατατέθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Αντ. Ρουπακιώτη στο Ε’ Τμήμα του ΣτΕ για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία.

Σύμφωνα με το σχέδιο του ΠΔ, οι δικηγόροι και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής του δικαστηρίου, στο οποίο επιθυμούν να γίνει η κατάθεση, θα συμπληρώνουν ορισμένα υποχρεωτικά πεδία και θα προχωρούν στην κατάθεση του δικογράφου ή της αιτήσεως πιστοποιητικού. Παράλληλα, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι έχουν την υποχρέωση να ταυτοποιούν το δικηγόρο, να ελέγχουν την ύπαρξη ασυμβιβάστου ή κωλύματος και στη συνέχεια, να επιτρέπουν την εξέλιξη της διαδικασίας. Επίσης, θα διενεργούν ηλεκτρονική είσπραξη των παραβόλων και θα διαβιβάζουν τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά στοιχεία στο αρμόδιο δικαστήριο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής κατάθεσης. Το δικαστήριο θα διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο (π.χ. έλεγχος ηλεκτρονικής υπογραφής), θα παρέχει τα αιτούμενα αντίγραφα στους δικηγόρους, θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της πορείας της δικογραφίας και θα παρέχει ηλεκτρονικά αντίγραφα των αποφάσεων. Να επισημανθεί ότι, όπως προβλέπεται στο σχέδιο του ΠΔ, σε περίπτωση που οι δικηγόροι δεν έχουν καταβάλει τα προβλεπόμενα “έξοδα αναπαραγωγής αντιγράφων”, είναι υποχρεωμένοι μέσα σε 20 ημέρες από την ηλεκτρονική κατάθεση να προσκομίσουν στο δικαστήριο τρία αντίγραφα του δικογράφου σε έντυπη μορφή καθώς και αντίγραφο της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης.

Τέλος, σημειώνεται ότι το σχέδιο του ΠΔ εντάσσεται στο πλαίσιο της «Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης» (e-justice) και ο Πρόεδρος του ΣτΕ και ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας των Διοικητικών Δικαστηρίων του κράτους αναμένεται να καθορίσουν το χρόνο έναρξης του Προεδρικού Διατάγματος.

Σχόλια