Κανονισμός της ΕΕΤΤ για το ανοιχτό Διαδίκτυο

0

21 Δεκεμβρίου 2018

Κανονισμό για το ανοιχτό Διαδίκτυο εξέδωσε η ΕΕΤΤ ο οποίος θεσπίζει μέτρα για την ελληνική αγορά υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο, βάσει και του σχετικού ευρωπαϊκού Κανονισμού (2015/2120).

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, τα μέτρα σχετίζονται με τα ακόλουθα θέματα:

Εφαρμογή πρακτικών διαχείρισης κίνησης και προσφορά εξειδικευμένων υπηρεσιών (όπως τηλεόραση μέσω Διαδικτύου) από τους παρόχους.
Προσφορά υπηρεσιών διαφοροποιημένης χρέωσης (όπως 0-rating) από τους παρόχους.
Ενημέρωση των συνδρομητών για θέματα σχετικά με το ανοιχτό διαδίκτυο και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έμφαση στην ταχύτητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο.
Ειδικότερα, αναφορικά με την ενημέρωση για την ταχύτητα, ο Κανονισμός ορίζει συγκεκριμένο μεθοδολογικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα γίνεται η εκτίμηση και η δημοσίευση τιμών ταχυτήτων από τους παρόχους. Στόχος είναι οι συνδρομητές σταθερών και κινητών δικτύων, να ενημερώνονται για τις ρεαλιστικά αναμενόμενες ταχύτητες της σύνδεσής τους, με σχετική αναφορά στους συμβατικούς όρους για την παροχή/χρήση των υπηρεσιών.

Επίσης, ο Κανονισμός καθορίζει τα δικαιώματα των συνδρομητών σε περίπτωση αποκλίσεων μεταξύ της μετρούμενης ταχύτητας και της ταχύτητας που αναφέρεται στους όρους παροχής/χρήσης της υπηρεσίας. Σε αυτή τη βάση, προσδιορίζεται το πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο οι πάροχοι θα διεξάγουν ελέγχους προς επιβεβαίωση των σχετικών παραπόνων.

Για την εφαρμογή του Κανονισμού, προβλέπονται οι εξής μεταβατικές περίοδοι από την ημερομηνία ισχύος του:

Διάστημα 4 μηνών για να τροποποιήσουν οι πάροχοι:
Τυχόν εμπορικές πρακτικές διαφοροποιημένης χρέωσης.
Τους όρους παροχής/χρήσης των υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο προκειμένου να ενσωματώσουν όλες τις  πληροφορίες που προβλέπονται στον Κανονισμό. Σημειώνεται ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται με την εκτίμηση και δημοσίευση ταχυτήτων, ή άλλων παραμέτρων ποιότητας, δεν θα περιληφθούν σε αυτό το στάδιο.
Διάστημα 8 μηνών, για να ενσωματώσουν οι πάροχοι στους όρους παροχής/χρήσης των υπηρεσιών τις πληροφορίες που σχετίζονται με την εκτίμηση και τη δημοσίευση ταχυτήτων ή άλλων παραμέτρων ποιότητας.
Ο Κανονισμός (876/7β/17-12-2018) θα τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το κείμενο της Απόφασης είναι διαθέσιμο στο www.eett.gr.


Ανακοινώνεται η έκδοση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 876/7Β/17-12-2018, στην οποία εξειδικεύονται θέματα του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2120 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών» και θεσπίζονται ειδικότερα μέτρα για την ελληνική αγορά υπηρεσιών πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Η Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ. 876/7Β/17-12-2018 είναι διαθέσιμη εδώ.

Σχόλια