Κατευθυντήριες γραμμές από την Κομισιόν για τα ευρυζωνικά δίκτυα

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων της συνθήκης ΕΚ στη δημόσια χρηματοδότηση ευρυζωνικών δικτύων.
Οι κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν ένα σαφές και αξιόπιστο πλαίσιο για τα ενδιαφερόμενα μέρη και θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να επιταχύνουν και να επεκτείνουν τη διάδοση των ευρυζωνικών δικτύων.
Οι κατευθυντήριες γραμμές περιέχουν επίσης ειδικές διατάξεις σχετικά με την ανάπτυξη δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς, που επιτρέπουν την κρατική στήριξη για την ενίσχυση των επενδύσεων στον στρατηγικό αυτό τομέα χωρίς να προκαλούνται αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού.
Η αρμόδια για τον ανταγωνισμό Επίτροπος Neelie Kroes δήλωσε τα εξής: «Οι κατευθυντήριες γραμμές προσφέρουν στα κράτη μέλη και στις δημόσιες αρχές ένα διαφανές εργαλείο μεγάλης εμβέλειας που θα εξασφαλίζει ότι τα σχέδιά τους για κρατική χρηματοδότηση του ευρυζωνικού τομέα είναι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα διευκολύνουν επομένως την εκτεταμένη ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων υψηλής και πολύ υψηλής ταχύτητας, αυξάνοντας την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και συμβάλλοντας στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας βασισμένης στη γνώση στην Ευρώπη».
Ειδικότερα, οι κατευθυντήριες γραμμές εξηγούν πώς μπορούν να διοχετευθούν τα δημόσια κεφάλαια για την ανάπτυξη βασικών ευρυζωνικών δικτύων, καθώς και δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς στις περιοχές όπου δεν επενδύουν οι ιδιωτικοί φορείς. Οι κατευθυντήριες γραμμές συνοψίζουν τη διάκριση μεταξύ ανταγωνιστικών περιοχών («μαύρες» περιοχές), οι οποίες δεν χρειάζονται κρατικές ενισχύσεις, και μη αποδοτικών ή μη εξυπηρετούμενων περιοχών («λευκές» και «γκρίζες» περιοχές) στις οποίες μπορεί να δικαιολογηθεί η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
Η διάκριση αυτή προσαρμόζεται έπειτα στην κατάσταση των δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς (η ανάπτυξη των οποίων βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο) απαιτώντας από τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη όχι μόνο τις υπάρχουσες υποδομές πρόσβασης νέας γενιάς, αλλά και τα συγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια των εταιρειών τηλεπικοινωνίας για την ανάπτυξη ανάλογων δικτύων στο εγγύς μέλλον. Οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν ορισμένες διασφαλίσεις ζωτικής σημασίας (όπως, για παράδειγμα, λεπτομερής χαρτογράφηση, δημόσιος διαγωνισμός, υποχρέωση ανοικτής πρόσβασης ή τεχνολογική ουδετερότητα και μηχανισμοί ανάκτησης) με σκοπό να προωθηθεί ο ανταγωνισμός και να αποφευχθεί ο παραγκωνισμός των ιδιωτικών επενδύσεων.
Πρωταρχικός στόχος των κατευθυντήριων γραμμών είναι να προωθήσουν την εκτεταμένη και γρήγορη ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, διατηρώντας παράλληλα τη δυναμική της αγοράς και τον ανταγωνισμό σε έναν τομέα που έχει ελευθερωθεί πλήρως. Οι κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν ότι, κάθε φορά που ενισχύεται ιδιωτικός φορέας, η κρατική ενίσχυση πρέπει να τονώνει τον ανταγωνισμό υποχρεώνοντας τον δικαιούχο να διευκολύνει την ανοικτή πρόσβαση τρίτων φορέων στο δίκτυο που χρηματοδοτείται από το δημόσιο.

Σχόλια