Κατηγορίες για πολιτική διακρίσεων, κατά της εφαρμογής ιδιωτικών μετακινήσεων, Uber

0

Η τεχνολογική εταιρεία Uber, η οποία ανέπτυξε την ομώνυμη εφαρμογή ιδιωτικών μετακινήσεων, κατηγορείται για πολιτική διακρίσεων κατά των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Σύμφωνα με το Νόμο για τους Αμερικανούς με Αναπηρίες (ADA), ο οποίος θεσπίστηκε το 1990 για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης και την πρόληψη των διακρίσεων κατά ΑΜΕΑ, οι πάροχοι υπηρεσιών μεταφοράς είναι υποχρεωμένοι να εξυπηρετούν τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων, εκτός αν ο εν λόγω εξοπλισμός δεν χωράει στο όχημα.

Όμως, σύμφωνα με τρεις αγωγές οι οποίες έχουν κατατεθεί κατά της Uber ενώπιον αμερικανικών δικαστηρίων, η εταιρεία δε συμμορφώνεται με το εν λόγω νομικό πλαίσιο, προβαίνοντας σε διακρίσεις κατά των ΑΜΕΑ. Όπως αναφέρεται στις σχετικές αγωγές, οι ιδιώτες κάτοχοι οχημάτων, οι οποίοι μέσω της εφαρμογής μετατρέπονται σε «οδηγούς προς ενοικίαση», αρνούνται συστηματικά να εξυπηρετήσουν τους χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων αλλά και τους τυφλούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν σκύλο-οδηγό.

Επιπλέον, διάφορες οργανώσεις για τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ κατηγορούν την Uber ότι εκμεταλλεύεται τη γκρίζα ζώνη στην οποία δραστηριοποιείται, καθώς δεν είναι ξεκάθαρο εάν πρόκειται για τεχνολογική εταιρεία ή υπηρεσία μεταφορών, για να αποφύγει τη συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο και την εποπτεία των αρμόδιων αρχών.

Από την πλευρά της, η Uber ισχυρίζεται ότι δεν είναι υπηρεσία μεταφορών, αλλά τεχνολογική εταιρεία, καθώς και ότι οι οδηγοί οι οποίοι συμμετέχουν στην εφαρμογή της είναι ανεξάρτητοι συνεργάτες, για τη συμπεριφορά των οποίων δεν ευθύνεται, και όχι εργαζόμενοι της. Επίσης, διατείνεται ότι δεν υφίσταται νομική ή συμβατική υποχρέωση της, όσον αφορά τον έλεγχο της συμμόρφωσης των οδηγών με το νόμο.