Κλείσιμο πέντε διαδικασιών επί παραβάσει για τις Τηλεπικοινωνίες

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε στο αρχείο τέσσερις διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών της ΕΕ (Βουλγαρία, Ρουμανία, Σλοβακία, Λουξεμβούργο και Κύπρος) μετά την εκ μέρους τους λήψη μέτρων σε εθνικό επίπεδο για την επίλυση των προβλημάτων.

Για πρώτη φορά, πριν από τα Χριστούγεννα, το 112, ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης εκτάκτου ανάγκης διετέθη σε όλη την ΕΕ, δεδομένου ότι οιοσδήποτε πολίτης μπορούσε να καλέσει το 112 από οποιοδήποτε τηλέφωνο στη Βουλγαρία, το οποίο ήταν το τελευταίο κράτος μέλος όπου η δυνατότητα αυτή δεν υπήρχε ακόμη.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε στο αρχείο τη διαδικασία επί παραβάσει που είχε δρομολογήσει το 2007 με σκεπτικό την έλλειψη δυνατότητας κλήσης του 112.

Η Επιτροπή έθεσε επίσης στο αρχείο δύο άλλες διαδικασίες που αφορούσαν τον εντοπισμό της θέσης του καλούντος το 112 στη Ρουμανία και τη Σλοβακία.

Η Ρουμανία επιβεβαίωσε τώρα ότι οι υπηρεσίες άμεσης επέμβασης είναι πλέον σε θέση να εντοπίσουν τον καλούντα (πράγμα που τους επιτρέπει να εντοπίσουν σύντομα τα θύματα ατυχημάτων) για όλες τις κλήσεις που γίνονται από σταθερά τηλέφωνα.

Η παραπομπή της Σλοβακίας ακολούθησε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου υπέρ της Επιτροπής, μετά την οποία η Σλοβακία τελικά έλαβε τα αναγκαία μέτρα ώστε να είναι αποτελεσματικές οι υπηρεσίες εντοπισμού της θέσης του καλούντος.

Επίσης, η Επιτροπή έθεσε στο αρχείο την διαδικασία κατά του Λουξεμβούργου, μετά την αναδιοργάνωση του αρμόδιου για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και τις επικοινωνίες τμήματος, η οποία εξασφαλίζει τον δομικό διαχωρισμό των ρυθμιστικών και διοικητικών λειτουργιών, όπως απαιτούν οι κανόνες της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες.

Η παραπομπή της Κύπρου η οποία αφορούσε τα δικαιώματα διέλευσης (π.χ. την δυνατότητα των δημοσίων αρχών χορήγησης σε πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του δικαιώματος εγκαταστάσεων υποδομών όπως αγωγών, καλωδίων και πυλώνων σε δημόσιους χώρους) ετέθη στο αρχείο, δεδομένου ότι ελήφθησαν από τις κυπριακές αρχές μέτρα για να εξασφαλίσουν την έγκαιρη παροχή δικαιωμάτων διέλευσης για την εγκατάσταση σταθερών δικτύων.

Σχόλια