Κομισιόν: Θωρακίζεται η κυκλοφορία καινοτόμων τροφίμων

0

Μέτρα για την κυκλοφορία ασφαλών νέων τροφίμων στις ευρωπαϊκές αγορές κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού για τα νέα τρόφιμα με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης νέων και καινοτόμων τροφίμων στην αγορά της ΕΕ, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού, τα νέα τρόφιμα θα υπόκεινται σε απλούστερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία έγκρισης, πράγμα το οποίο θα καθιστά δυνατή την ταχύτερη πρόσβαση ασφαλών καινοτόμων τροφίμων στην αγορά της ΕΕ.

Επιπλέον, καταρτίζονται ειδικές διατάξεις για τρόφιμα τα οποία δεν πωλούντο παραδοσιακά στην ΕΕ, αλλά έχουν ιστορικό ασφαλούς χρήσης σε τρίτες χώρες, έτσι ώστε να δημιουργηθεί σύστημα πιο αναλογικό και περιβάλλον ευνοϊκό για το εμπόριο.

Η πρόταση καθορίζει κανόνες για την προστασία των δεδομένων, οι οποίοι αποσκοπούν να προστατεύουν τα προσφάτως ανεπτυγμένα τρόφιμα αφού εγκριθούν και να ενθαρρύνουν τις εταιρείες να επενδύουν στην ανάπτυξη νέων τύπων τροφίμων και τεχνικών παραγωγής τροφίμων.

Ο Μάρκος Κυπριανού, επίτροπος αρμόδιος για θέματα Υγείας, είπε τα εξής: «Η παρούσα πρόταση αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού και πρακτικού συστήματος για τη ρύθμιση σχετικά με τα νέα τρόφιμα, το οποίο θα προσφέρει στους καταναλωτές στην ΕΕ το πλεονέκτημα να επιλέγουν τα πλέον σύγχρονα τρόφιμα και θα εξασφαλίσει ευνοϊκό περιβάλλον για τον κλάδο παραγωγής τροφίμων στην Ευρώπη…».

Ως νέα τρόφιμα ορίζονται εκείνα τα οποία δεν καταναλώνονταν σε σημαντικό βαθμό πριν από το Μάιο 1997 (όταν ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ). Μπορεί να πρόκειται για τρόφιμα τα οποία παρασκευάζονται με την εφαρμογή νέων τεχνικών και τεχνολογιών ή για τρόφιμα τα οποία καταναλώνονταν σε άλλο μέρος του κόσμου αλλά δεν καταναλώνονταν κατά παράδοση στην ΕΕ.

Έπειτα από εκτεταμένη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή αποφάσισε να αναθεωρήσει τη νομοθεσία για τα νέα τρόφιμα, λαμβάνοντας υπόψη τεχνολογικές εξελίξεις, επιστημονική πραγματογνωμοσύνη και εμπειρία που αποκτήθηκε από την εφαρμογή της νομοθεσίας.

Μια αξιολόγηση αντίκτυπου σχετικά με τις σημαντικότερες αλλαγές διεξάχθηκε από την Επιτροπή το 2006. Η πρόταση που εγκρίθηκε σήμερα αντιμετωπίζει μειονεκτήματα που εντοπίζονται στον ισχύοντα κανονισμό και επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα ενθαρρύνει περισσότερο την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων.

Θα υπάρχει μόνο μία κεντρική διαδικασία για την αξιολόγηση και την έγκριση των νέων τροφίμων σύμφωνα με την αναθεωρημένη νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι, αντί να διεξάγεται η αρχική αξιολόγηση από ένα μόνο κράτος μέλος και στη συνέχεια να διαβιβάζεται στα άλλα κράτη μέλη για σχόλια, η αίτηση έγκρισης θα υποβάλλεται στην Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων θα διεξάγει την επιστημονική αξιολόγηση σχετικά με το προϊόν. Εάν το προϊόν αποδεικνύεται ασφαλές, η Επιτροπή θα διαβιβάζει στα κράτη μέλη πρόταση την οποία θα υποβάλλει προς έγκριση στη Μόνιμη Επιτροπή για την Τροφική Αλυσίδα και την Υγεία των Ζώων. Αυτό θα καταστήσει τη διαδικασία έγκρισης ταχύτερη, πιο ομοιόμορφη και σαφέστερη για τους αιτούντες.