Κομισιόν: Μέτρα για τα τέλη τερματισμού προς όφελος του ανταγωνισμού

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθόρισε νέες σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τις ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών της ΕΕ σχετικά με την κοστοστρεφή μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τον υπολογισμό των τελών τερματισμού – δηλ. των τιμών χονδρικής που χρεώνουν οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς εκμετάλλευσης για τη σύνδεση κλήσεων με το δίκτυο άλλου φορέα εκμετάλλευσης, και που περιλαμβάνονται σε όλους τους τηλεφωνικούς λογαριασμούς.

Οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν τη μορφή “”σύστασης””, την οποία οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές οφείλουν να λαμβάνουν “”ιδιαίτερα υπόψη””. Η σύσταση αναφέρει ρητά ότι τα τέλη τερματισμού σε εθνικό επίπεδο πρέπει να βασίζονται μόνο στο πραγματικό κόστος που αντιμετωπίζει ένας αποδοτικός φορέας εκμετάλλευσης για την πραγματοποίηση της σύνδεσης.

Η εξάλειψη των στρεβλώσεων στις τιμές μεταξύ τηλεφωνικών οργανισμών σε όλη την ΕΕ θα μειώσει τις τιμές καταναλωτή για φωνητικές κλήσεις στο εσωτερικό καθώς και μεταξύ των κρατών μελών, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση τουλάχιστον 2 δις ευρώ προς όφελος επιχειρήσεων και οικιακών χρηστών μεταξύ 2009 και 2012, και θα βοηθήσει τις επενδύσεις και την καινοτομία σε ολόκληρο τον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Τα τέλη τερματισμού κινητών κλήσεων διέφεραν πολύ στην ΕΕ το 2008, από 0,02 ευρώ/λεπτό (στην Κύπρο) έως 0,15 ευρώ/λεπτό (στη Βουλγαρία). Τα εν λόγω τέλη (κατά μέσο όρο 8,55 ευρωλεπτά ανά ωριαίο λεπτό) είναι επίσης κατά κανόνα δεκαπλάσια από τα τέλη τερματισμού σταθερών (κατά μέσο όρο κυμαίνονται από 0,57 έως 1,13 ευρωλεπτά ανά ωριαίο λεπτό).

Λόγω των υψηλότερων τελών τερματισμού κινητών κλήσεων καθίσταται δυσκολότερο για τους φορείς εκμετάλλευσης σταθερής και τους μικρούς φορείς κινητής τηλεφωνίας να ανταγωνιστούν τους μεγάλους φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών. Οι αποκλίσεις αυτές, καθώς και οι διαφορετικές κανονιστικές προσεγγίσεις, υποσκάπτουν την ενιαία αγορά και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

«Παρά τις προσπάθειες ορισμένων από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές να φέρουν τα τέλη τερματισμού πιο κοντά στο πραγματικό τους κόστος, παραμένουν σημαντικές διαφορές σε ολόκληρη την ΕΕ, με μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ τελών τερματισμού σταθερών και κινητών. Αυτό δεν συμβαδίζει με την αυξανόμενη σύγκλιση μεταξύ σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών και των φορέων», δήλωσε η αρμόδια Επίτροπος της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, Βίβιαν Ρέντινγκ.