Μείωση προστίμων για Nintendo και CD- Contact από το Πρωτοδικείο

0

Το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αποφάσισε να μειώσει τα επιβληθέντα στον όμιλο Nintendo και CD-Contact Data πρόστιμα σε 119,24 εκατομμύρια ευρώ και σε 500.000 ευρώ αντιστοίχως, και να διατηρήσει το επιβληθέν στην Itochu πρόστιμο.

Οι επιχειρήσεις καταδικάσθηκαν λόγω των αντιθέτων προς τον ανταγωνισμό εκδηλώσεων συμπεριφοράς τους στην αγορά κονσολών βιντεοπαιχνιδιών και κασετών παιχνιδιών Nintendo.

Με απόφαση της 30ής Οκτωβρίου 2002, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμα στη Nintendo και σε ορισμένους από τους διανομείς της λόγω του ότι μετείχαν σε ένα σύνολο συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών στις αγορές κονσολών και κασετών παιχνιδιών Nintendo.

Η απόφαση αφορά τη Nintendo και επτά αποκλειστικούς διανομείς προϊόντων της επιχειρήσεως αυτής, ήτοι: τη John Menzies plc (Ηνωμένο Βασίλειο), την Concentra – Produtos para crianças S.A. (Πορτογαλία), τη Linea GIG. S.p.A. (Ιταλία), τη Bergsala AB (Σουηδία), την Itochu Hellas, ελληνική θυγατρική κατά 100 % της ιαπωνικής επιχειρήσεως Itochu Corporation, τη Nortec A.E. (Ελλάδα) και τη CD-Contact Data GmbH (Βέλγιο και Λουξεμβούργο).

Σύμφωνα με τις συναφθείσες συμφωνίες, κάθε διανομέας όφειλε να εμποδίζει το παράλληλο εμπόριο από την εδαφική περιοχή του. Οι επιχειρήσεις συνεργάστηκαν στενά για τον εντοπισμό της προέλευσης οποιασδήποτε δραστηριότητας παράλληλου εμπορίου.

Στους επιχειρηματίες που επέτρεπαν τις παράλληλες εξαγωγές επιβλήθηκαν κυρώσεις διά της μειώσεως του εφοδιασμού τους με προϊόντα ή διά του πλήρους εμπορικού αποκλεισμού τους εκ μέρους της Nintendo.

Η Επιτροπή αποφάσισε ότι οι εκδηλώσεις συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών, κατά την περίοδο από το 1991 έως το 1997, οι οποίες είχαν ως αντικείμενο και ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των παραλλήλων εξαγωγών των προϊόντων, ήσαν αντίθετες προς το κοινοτικό δίκαιο.

Η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 167,843 εκατομμυρίων ευρώ. Στη Nintendo, υποκινητή και πρωτοστάτη της παραβάσεως, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 149,128 εκατομμυρίων ευρώ. Στις Itochu και CD-Contact Data επιβλήθηκαν, ως κυρώσεις, πρόστιμα ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ και 1 εκατομμυρίου ευρώ, αντιστοίχως.

Με τις προσφυγές τους ενώπιον του Πρωτοδικείου, οι τρεις αυτές επιχειρήσεις ζήτησαν είτε την ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής είτε τη μείωση του επιβληθέντος σ’ αυτές προστίμου.

Το Πρωτοδικείο υπενθυμίζει ότι το βασικό ποσό του προστίμου μπορεί να μειωθεί εφόσον η επιχείρηση συνεργάστηκε ουσιαστικά στη διαδικασία.

Με την προσβαλλομένη απόφαση, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τη συνεργασία της John Menzies, πράγμα το οποίο είχε ως συνέπεια ότι η Επιτροπή μείωσε το ύψος του επιβληθέντος στην επιχείρηση αυτή προστίμου κατά 40%.

Το Πρωτοδικείο αποφαίνεται ότι, κατ’ εφαρμογήν της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως, δεδομένου ότι η Nintendo προσκόμισε κρίσιμα έγγραφα κατά το ίδιο στάδιο της διαδικασίας και δεδομένου ότι η συνεργασία της πρέπει να θεωρηθεί συγκρίσιμη, πρέπει να αναγνωριστεί υπέρ της Nintendo, για τον λόγο αυτό, το ίδιο επίπεδο μειώσεως του προστίμου.

Κατά συνέπεια, το Πρωτοδικείο μειώνει το επιβληθέν στη Nintendo πρόστιμο σε 119,24 εκατομμύρια ευρώ.

Ως προς τη CD-Contact Data, αποκλειστικό διανομέα για το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, το Πρωτοδικείο κρίνει ότι η επιχείρηση αυτή διαδραμάτισε παθητικό ρόλο στην επίμαχη παράβαση, όπως και η Concentra, που ήταν ο διανομέας για την Πορτογαλία.

Δεδομένου ότι η Επιτροπή μείωσε, για την τελευταία αυτή επιχείρηση, τη χρηματική κύρωση κατά 50%, το Πρωτοδικείο, κατ’ εφαρμογήν της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως, αποφάσισε να μειώσει το επιβληθέν στη CD-Contact Data πρόστιμο σε 500 000 ευρώ.

Όσον αφορά την Itochu Corp., εταιρία εδρεύουσα στην Ιαπωνία, το Πρωτοδικείο επικυρώνει την απόφαση της Επιτροπής με την οποία της επιβλήθηκε πρόστιμο 4,5 εκατομμυρίων ευρώ λόγω της συμμετοχής της στις επίμαχες συμφωνίες και λόγω της αντίθετης προς τον ανταγωνισμό συμπεριφοράς της. Το Πρωτοδικείο αποφαίνεται ότι η επιχείρηση αυτή δεν προσκόμισε επαρκή στοιχεία προς ανατροπή του τεκμηρίου ότι ασκούσε πράγματι αποφασιστική επιρροή επί της συμπεριφοράς της ελληνικής θυγατρικής της Itochu Hellas.