Νέα κοινοτική νομοθεσία για τη συλλογή και ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μπαταριών

0

Τέθηκε σε εφαρμογή η αναθεωρημένη νομοθεσία της ΕΕ, η οποία αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, με την εξασφάλιση κατάλληλης συλλογής και ανακύκλωσης των μπαταριών.
Με την οδηγία ανατίθεται επίσης στους παραγωγούς η ευθύνη διαχείρισης των μπαταριών όταν μετατρέπονται σε απόβλητα. Τα κράτη μέλη όφειλαν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο την αναθεωρημένη οδηγία για τις μπαταρίες, που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2006.
Μέχρι στιγμής, επτά κράτη μέλη έχουν ανακοινώσει στην Επιτροπή εθνική νομοθεσία για την πλήρη ενσωμάτωση της οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο.
Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος, Σταύρος Δήμας, δήλωσε τα εξής: «Η αναθεώρηση της οδηγίας για τις μπαταρίες αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την επίτευξη του στόχου να γίνει η Ευρώπη μια κοινωνία ανακύκλωσης. Με τον καθορισμό στόχων συλλογής και με την απαίτηση ανακύκλωσης, η παρούσα νομοθεσία θα συμβάλει στην προστασία της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών, όπως και στη βελτίωση της βιωσιμότητας της κατανάλωσης και της παραγωγής στην ΕΕ. Όσα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό δίκαιο, θα πρέπει να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση».
Οι μπαταρίες περιέχουν μια σειρά μετάλλων, που είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα επικίνδυνα βαρέα μέταλλα μόλυβδος, κάδμιο και υδράργυρος. Με τη συλλογή και την ανακύκλωση των αποβλήτων μπαταριών αποφεύγεται η διάχυση των εν λόγω ουσιών στο περιβάλλον και εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι.
Με τη νέα οδηγία αναθεωρείται η υφιστάμενη οδηγία του 1991 για τις μπαταρίες, η οποία δεν κατόρθωσε να περιορίσει αρκετά τους κινδύνους που συνεπάγονται, ούτε να δημιουργήσει ενιαίο πλαίσιο για τη συλλογή και την ανακύκλωσή τους.
Σκοπός της αναθεωρημένης οδηγίας είναι να αποφευχθεί η τελική διάθεση των μπαταριών στο περιβάλλον, με την προώθηση της συλλογής και της ανακύκλωσης. Προβλέπονται επίσης περιορισμοί χρήσης ορισμένων βαρέων μετάλλων.
Η Επιτροπή θα κινήσει κάθε αναγκαία διαδικασία επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν έχουν ανακοινώσει τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο, εάν δεν πράξουν τα δέοντα ταχέως.