Νέα νομοθετικά μέτρα για τις τηλεπικοινωνίες

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα νέα νομοθετικά κείμενα σχετικά με τη δέσμη μεταρρυθμιστικών μέτρων στον τομέα τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανταποκρινόμενη στην ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 και τις εν εξελίξει συζητήσεις στο Συμβούλιο.

Το Νοέμβριο του 2007, η Επιτροπή διατύπωσε προτάσεις για τη μεταρρύθμιση των κοινοτικών κανόνων στις τηλεπικοινωνίες, με σκοπό να δημιουργηθεί ενιαία ευρωπαϊκή αγορά τηλεπικοινωνιών με βελτιωμένα δικαιώματα για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, αποτελεσματικότερος ανταγωνισμός και επενδύσεις για να τονωθούν η αφομοίωση διασυνοριακών υπηρεσιών και οι ασύρματες, ευρυζωνικές συνδέσεις για όλους.
Τα νέα κείμενα που παρουσίασε η Επιτροπή θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Υπουργών τηλεπικοινωνιών, στις 27 Νοεμβρίου.

Επίκεντρο των κειμένων συμβιβαστικής λύσης αποτελεί η δημιουργία ενός νέου, μικρού, ανεξάρτητου γραφείου των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών τηλεπικοινωνιών, το οποίο αναμένεται να βοηθήσει την Επιτροπή να βελτιώσει τη συνοχή των κανονιστικών μέτρων στις ευρωπαϊκές αγορές τηλεπικοινωνιών. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο αναμένεται ότι, έως το 2010, θα αποκτήσει ισχύ νόμου και στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφωνούν με την Επιτροπή ως προς την ανάγκη ενίσχυσης της ενιαίας κοινοτικής αγοράς τηλεπικοινωνιών. Αυτό που χρειαζόμαστε πλέον είναι να προχωρήσουμε πέρα από τη σημερινή συναίνεση σχετικά με τους στόχους και να καταλήξουμε σε συμφωνία επίσης για τα συγκεκριμένα νομοθετικά κείμενα. Με τη δημοσιοποίηση σήμερα από την Επιτροπή των εγγράφων προτάσεών της αποβλέπουμε να διευκολύνουμε την εργασία των ευρωπαίων νομοθετών. Επικεντρωθήκαμε σε όσα ήταν σημαντικά και παραλείψαμε τα δευτερεύοντα τη χρονική αυτή στιγμή», δήλωσε η Βίβιαν Ρέντινγκ, επίτροπος αρμόδια για τις τηλεπικοινωνίες.

Και πρόσθεσε, «ελπίζω ότι αυτό θα βοηθήσει τη Γαλλική Προεδρία να πραγματοποιήσει ουσιαστική πρόοδο στη μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού τομέα τηλεπικοινωνιών ενόψει της επόμενης συνεδρίασης του Συμβουλίου, στις 27 Νοεμβρίου».
Η τροποποιημένη πρόταση της Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση του τομέα τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ καλύπτει τα ακόλουθα κύρια σημεία:

Η προτεινόμενη από την Επιτροπή ευρωπαϊκή αρχή τηλεπικοινωνιών θα είναι σημαντικά μικρότερη σε μέγεθος και αρμοδιότητες απ’ ό,τι αρχικώς σχεδιαζόταν.

Σε αντίθεση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής, ο ευρωπαϊκός οργανισμός ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών (ENISA) δεν θα συγχωνευθεί με το νέο γραφείο, αλλά θα εξακολουθήσει να υφίσταται χωριστά, όπως είχε ζητηθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Συνεκτιμώντας την πρόσφατη θέση που υιοθέτησε η ευρωπαϊκή ομάδα ρυθμιστικών αρχών (ERG), οι ανεξάρτητες εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα σχηματίσουν τον πυρήνα του νέου γραφείου, το οποίο θα φέρει την ονομασία “Φορέας των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών τηλεπικοινωνιών”, ώστε έτσι να υπογραμμίζεται η αλλαγή αυτή αντιμετώπισης.
Οι επικεφαλής των εθνικών ρυθμιστικών αρχών τηλεπικοινωνιών θα αναλάβουν ισχυρό ρόλο στη διαχείριση του νέου γραφείου και στο διορισμό του διευθυντή του, η δε προσωπική και οικονομική ανεξαρτησία του “Φορέα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών τηλεπικοινωνιών” θα διασφαλιστεί πλήρως.

Ως προς την πολιτική ραδιοφάσματος, θα ενισχυθεί σε πολιτικό επίπεδο ο στρατηγικός συντονισμός της πολιτικής ραδιοφάσματος μέσω διαδικασίας, κατά την οποία η Επιτροπή υποβάλλει πολυετές πρόγραμμα ευρωπαϊκής πολιτικής για το ραδιοφάσμα, προς έγκριση από κοινού από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Ως προς τα δικαιώματα των καταναλωτών τα νέα μέτρα προβλέπουν διαφανέστερη και καλύτερη πληροφόρηση, βελτιωμένη πρόσβαση για τους χρήστες με αναπηρίες, δικαίωμα των καταναλωτών να αλλάζουν την εταιρία σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας εντός μιας εργάσιμης ημέρας διατηρώντας τον αριθμό κλήσης τους, καθώς και αποτελεσματικότερος ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης 112, αποτελούν τα μείζονα οφέλη για τον καταναλωτή, όπως προτάθηκαν από την Επιτροπή και με ισχυρή στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Για την προστασία δεδομένων η Επιτροπή διακηρύσσει εκ νέου την ανάγκη να ειδοποιούν οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις τις ρυθμιστικές αρχές και το κοινό όσον αφορά παραβιάσεις ασφάλειας.