Νέοι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε νέα ανακοίνωση σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη χρηματοδότηση των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων.

Η ανακοίνωση παρέχει ένα σαφές πλαίσιο για την ανάπτυξη των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών και ενισχύει την ασφάλεια δικαίου όσον αφορά τις επενδύσεις τόσο από δημόσια όσο και ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης.

Η νέα ανακοίνωση αντικαθιστά την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2001 για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις.

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών συγκαταλέγεται η αύξηση της έμφασης στην υποχρέωση λογοδοσίας και τον αποτελεσματικό έλεγχο σε εθνικό επίπεδο, και ιδίως η διαφανής αξιολόγηση του συνολικού αντίκτυπου των νέων υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης που χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο.

Η αρμόδια για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Επικοινωνίας επίτροπος, Βίβιαν Ρέντινγκ δήλωσε: «Η έκδοση της παρούσας οδηγίας θα προσφέρει πρόσθετη ασφάλεια δικαίου στον τομέα των μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη και θα εξασφαλίσει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης. Ένας από τους κύριους στόχους της Επιτροπής είναι η διατήρηση ενός δυναμικού τοπίου στον χώρο των μέσων ενημέρωσης στο διαδικτυακό περιβάλλον, φροντίζοντας κυρίως ώστε οι προσφορές των ραδιοτηλεοπτικών φορέων στο Διαδίκτυο να μην προκαλούν στρέβλωση του ανταγωνισμού εις βάρος των προσφορών από υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω του Διαδικτύου και από έντυπα μέσα ενημέρωσης. Η ανακοίνωση που εκδόθηκε σήμερα ανταποκρίνεται στον στόχο αυτό κατά τρόπο σαφή και αποτελεσματικό».

Οι κύριες αλλαγές στη νέα ανακοίνωση αφορούν: τον εκ των προτέρων έλεγχο των σημαντικών νέων υπηρεσιών που προσφέρουν δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς (εξισορροπώντας τις επιπτώσεις αυτών των νέων υπηρεσιών στην αγορά με τη δημόσια αξία τους), διευκρινίσεις σχετικά με την ένταξη των συνδρομητικών υπηρεσιών στην αποστολή δημόσιας υπηρεσίας,
τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της υπεραντιστάθμισης και την εποπτεία της αποστολής δημόσιας υπηρεσίας σε εθνικό επίπεδο, την αύξηση της οικονομικής ευελιξίας για τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς.

Η ανακοίνωση έχει ως στόχο να εξασφαλίσει υψηλής ποιότητας δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες σε διάφορες τεχνικές πλατφόρμες, από το Διαδίκτυο έως τις οθόνες σε δημόσιους χώρους.

Σχόλια