Πράσινη Βίβλος της Κομισιόν για την τόνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου

0

Στόχος της Πράσινης Βίβλου είναι να προσδιοριστούν τα κατάλληλα μέτρα για την βελτίωση των συστημάτων διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων και κατ’ επέκταση την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου στον ευρωπαϊκό χώρο.

«Ένα ευέλικτο και εύρυθμο πανενωσιακό σύστημα παράδοσης, με εστίαση στις προσδοκίες των καταναλωτών και στις ιδιαίτερες ανάγκες του ηλεκτρονικού εμπορίου, θα συμβάλει άμεσα στο τεράστιο δυναμικό του ηλεκτρονικού εμπορίου για την τόνωση της ανάπτυξης και την δημιουργία θέσεων απασχόλησης», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Michel Barnier, ο αρμόδιος Επίτροπος για ζητήματα υπηρεσιών και εσωτερικής αγοράς.

Σύμφωνα με μελέτες μόνον 9 τοις εκατό των Ευρωπαίων καταναλωτών επιλέγουν τις ηλεκτρονικές αγορές από άλλες χώρες, ενώ αρκετοί αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων συστημάτων παράδοσης δεμάτων που χρησιμοποιούνται για παραγγελίες αγαθών μέσω ίντερνετ. Μάλιστα, το 57 τοις εκατό των ηλεκτρονικών εμπόρων λιανικής θεωρούν πως η διασυνοριακή παράδοση αποτελεί φραγμό στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Υπό αυτό το πρίσμα η Πράσινη Βίβλος αποτελεί μια προσπάθεια [Link] της Επιτροπής να συγκεντρώσει στοιχεία για την τρέχουσα κατάσταση των συστημάτων διασυνοριακής παράδοσης και βάσει αυτών να επεξεργαστεί λύσεις για την υπέρβαση τυχόν εμποδίων και ανεπαρκειών. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν καταναλωτές και έμποροι έχουν προσδιοριστεί τρείς τομείς προτεραιότητας, με γνώμονα τους οποίους καθορίζεται και το αντικείμενο της διαβούλευσης.

Οι προτεραιότητες αυτές αφορούν: α) την βελτίωση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών και των ΜΜΕ, όσον αφορά την παράδοση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) την εξασφάλιση πιο αποτελεσματικών πρακτικών, ως προς το κόστος, λύσεων παράδοσης, και γ) την προώθηση της βελτίωσης της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών παράδοσης, μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων παραγωγής και ηλεκτρονικών εμπόρων λιανικής. Τα ενδιαφερόμενα μέρη –καταναλωτές, ηλεκτρονικοί έμποροι λιανικής κλπ.- θα είναι σε θέση να συμμετέχουν στη διαβούλευση και να απαντήσουν στα τιθέμενα ερωτήματα μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2013.

Σχόλια