Πράσινο φως για το άνοιγμα των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην ΕΕ

0

Το άνοιγμα της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο στάδιο της δεύτερης ανάγνωσης.

Το ευρωκοινοβούλιο εξέφρασε εκ νέου την συμφωνία του με τον συμβιβασμό που επετεύχθη σε πρώτη ανάγνωση για την απελευθέρωση της συγκεκριμένης αγοράς. Για ορισμένα κράτη μέλη αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως το 2011, ενώ για την Ελλάδα και την Κύπρο έως το 2013.

Το Συμβούλιο είχε ενσωματώσει στην κοινή του θέση όλα τα σημαντικά στοιχεία της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την κοινή θέση του Συμβουλίου ενέκρινε σήμερα το Κοινοβούλιο. Οι τροπολογίες που υιοθέτησαν οι ευρωβουλευτές δεν συγκέντρωσαν 393 ψήφους (τον αριθμό δηλαδή που αντιστοιχεί με την πλειοψηφία των μελών του ΕΚ) και, επομένως, δεν εγκρίθηκαν.

Για να αποφευχθεί στρέβλωση του ανταγωνισμού και αθέμιτος ανταγωνισμός, τα κράτη μέλη που έχουν ανοίξει τις αγορές τους πρέπει να μπορούν να αρνούνται άδειες σε φορείς που εξακολουθούν να προστατεύονται από εθνικά μονοπώλια σε άλλο κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη θα μπορούν να συνεκτιμούν τις εργασιακές συνθήκες κατά τις διαδικασίες αδειοδότησης. Θα έχουν επίσης το δικαίωμα να θέτουν όρους μη οικονομικού περιεχομένου ως προς την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως η συμμόρφωση με τους όρους απασχόλησης και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπονται από τη νομοθεσία ή/και από συλλογικές συμβάσεις που συνάπτουν οι κοινωνικοί εταίροι σε εθνικό επίπεδο.

Την έκθεση του ευρωκοινοβουλίου για το άνοιγμα της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών εισηγήθηκε ο ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάρκους Φέρμπερ.
Με την έγκριση της έκθεσης ολοκληρώθηκε η νομοθετική διαδικασία σε σχέση με το σημαντικό αυτό ζήτημα.

Σχόλια