spot_img
spot_img
ΑρχικήLaw NewsΠράξη Τεχνητής Νοημοσύνης : Το Συμβούλιο δίνει το τελικό πράσινο φως στους...

Πράξη Τεχνητής Νοημοσύνης [AI Act]: Το Συμβούλιο δίνει το τελικό πράσινο φως στους πρώτους παγκόσμιους κανόνες για την Τεχνητή Νοημοσύνη

spot_img
spot_img

Την Τρίτη, 21/5, το Συμβούλιο ενέκρινε έναν πρωτοποριακό νόμο με στόχο την εναρμόνιση των κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη, τη λεγόμενη πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη. Η εμβληματική νομοθεσία ακολουθεί μια προσέγγιση “βάσει κινδύνου”, που σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στην κοινωνία, τόσο αυστηρότεροι είναι οι κανόνες. Είναι ο πρώτος του είδους του στον κόσμο και μπορεί να θέσει ένα παγκόσμιο πρότυπο για τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο νέος νόμος αποσκοπεί στην προώθηση της ανάπτυξης και της υιοθέτησης ασφαλών και αξιόπιστων συστημάτων ΤΝ σε ολόκληρη την ενιαία αγορά της ΕΕ τόσο από ιδιωτικούς όσο και από δημόσιους φορείς. Παράλληλα, αποσκοπεί στη διασφάλιση του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και στην τόνωση των επενδύσεων και της καινοτομίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη. Η πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζεται μόνο σε τομείς που εμπίπτουν στο δίκαιο της ΕΕ και προβλέπει εξαιρέσεις, όπως για συστήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στρατιωτικούς και αμυντικούς σκοπούς, καθώς και για ερευνητικούς σκοπούς.

Ταξινόμηση των συστημάτων ΤΝ ως υψηλού κινδύνου και απαγορευμένες πρακτικές ΤΝ

Ο νέος νόμος κατηγοριοποιεί διαφορετικά είδη τεχνητής νοημοσύνης ανάλογα με τον κίνδυνο. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που παρουσιάζουν μόνο περιορισμένο κίνδυνο θα υπόκεινται σε πολύ ελαφρές υποχρεώσεις διαφάνειας, ενώ τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου θα εγκρίνονται, αλλά θα υπόκεινται σε μια σειρά απαιτήσεων και υποχρεώσεων για να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ. Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης όπως, για παράδειγμα, η γνωστική χειραγώγηση της συμπεριφοράς και η κοινωνική βαθμολόγηση θα απαγορευτούν από την ΕΕ, επειδή ο κίνδυνος τους θεωρείται απαράδεκτος. Ο νόμος απαγορεύει επίσης τη χρήση της ΤΝ για την προγνωστική αστυνόμευση με βάση την κατάρτιση προφίλ και τα συστήματα που χρησιμοποιούν βιομετρικά δεδομένα για την κατηγοριοποίηση των ανθρώπων σύμφωνα με συγκεκριμένες κατηγορίες, όπως η φυλή, η θρησκεία ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός.

Μοντέλα TN γενικού σκοπού

Η πράξη ΤΝ αφορά επίσης τη χρήση μοντέλων ΤΝ γενικού σκοπού (GPAI). Τα μοντέλα ΓΓΠΙ που δεν ενέχουν συστημικούς κινδύνους θα υπόκεινται σε ορισμένες περιορισμένες απαιτήσεις, για παράδειγμα όσον αφορά τη διαφάνεια, αλλά εκείνα που ενέχουν συστημικούς κινδύνους θα πρέπει να συμμορφώνονται με αυστηρότερους κανόνες.

Μια νέα αρχιτεκτονική διακυβέρνησης

Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή, έχουν συσταθεί διάφορα διοικητικά όργανα:

  • Γραφείο ΤΠ εντός της Επιτροπής, για την επιβολή των κοινών κανόνων σε ολόκληρη την ΕΕ.
  • Μια επιστημονική ομάδα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων επιβολής
    -Ένα συμβούλιο ΤΠ με εκπροσώπους των κρατών μελών για να συμβουλεύει και να βοηθά την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στη συνεπή και αποτελεσματική εφαρμογή της πράξης ΤΠ.
    -Ένα συμβουλευτικό φόρουμ για τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα παρέχει τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στο συμβούλιο ΓΠ και στην Επιτροπή.

Κυρώσεις

Τα πρόστιμα για παραβάσεις του νόμου περί ΤΠ καθορίζονται ως ποσοστό του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της παραβάτριας εταιρείας, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος ή ως προκαθορισμένο ποσό, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο. Οι ΜΜΕ και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις υπόκεινται σε αναλογικά διοικητικά πρόστιμα.

Διαφάνεια και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Πριν από την ανάπτυξη ενός συστήματος ΤΝ υψηλού κινδύνου από ορισμένες οντότητες που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες, θα πρέπει να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος στα θεμελιώδη δικαιώματα. Ο κανονισμός προβλέπει επίσης αυξημένη διαφάνεια όσον αφορά την ανάπτυξη και τη χρήση συστημάτων ΤΝ υψηλού κινδύνου. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου, καθώς και ορισμένοι χρήστες ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου που είναι δημόσιοι φορείς θα πρέπει να καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων της ΕΕ για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου, ενώ οι χρήστες ενός συστήματος αναγνώρισης συναισθημάτων θα πρέπει να ενημερώνουν τα φυσικά πρόσωπα όταν εκτίθενται σε ένα τέτοιο σύστημα.

Μέτρα για τη στήριξη της καινοτομίας

Ο νόμος για την ΤΝ προβλέπει ένα νομικό πλαίσιο φιλικό προς την καινοτομία και αποσκοπεί στην προώθηση της μάθησης κανονιστικών ρυθμίσεων με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία. Ο νέος νόμος προβλέπει ότι τα ρυθμιστικά “sandboxes” ΤΝ, που επιτρέπουν ένα ελεγχόμενο περιβάλλον για την ανάπτυξη, τη δοκιμή και την επικύρωση καινοτόμων συστημάτων ΤΝ, θα πρέπει επίσης να επιτρέπουν τη δοκιμή καινοτόμων συστημάτων ΤΝ σε πραγματικές συνθήκες.

Επόμενα βήματα

Αφού υπογραφεί από τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η νομοθετική πράξη θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ τις επόμενες ημέρες και θα τεθεί σε ισχύ [20] είκοσι ημέρες μετά τη δημοσίευση αυτή. Ο νέος κανονισμός θα εφαρμοστεί δύο [2] χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του, με ορισμένες εξαιρέσεις για συγκεκριμένες διατάξεις.

spot_img

Lawjobs