Πρόγραμμα προστασίας των παιδιών από κινδύνους

0

Η θέσπιση ενός πολυετούς κοινοτικού προγράμματος για την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο αποτελεί το αντικείμενο ενός συμβιβασμού μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου που ενεκρίθη από την ολομέλεια με μεγάλη πλειοψηφία.
Στόχοι του προγράμματος θα είναι η προαγωγή ασφαλέστερης χρήσης του Διαδικτύου και άλλων τεχνολογιών επικοινωνιών, για την εκπαίδευση των χρηστών, και ιδιαίτερα των παιδιών, των γονέων και των παιδαγωγών.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού καθορίζονται οι παρακάτω γραμμές δράσης: η ευαισθητοποίηση του κοινού, η καταπολέμηση του παράνομου περιεχόμενου και της βλαβερής επιγραμμικής συμπεριφοράς, η προαγωγή ασφαλέστερου επιγραμμικού περιβάλλοντος και η συγκρότηση βάσης γνώσεων.

Η συμφωνία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου προβλέπει την προώθηση της ύπαρξης σημείων επαφής και ανοικτών γραμμών επικοινωνίας για την καταγγελία επιγραμμικού παράνομου περιεχόμενου και βλαβερής συμπεριφοράς.

Τα εν λόγω σημεία επαφής θα πρέπει να “”είναι αποτελεσματικά και ορατά στο κοινό, να συνδέονται στενά με άλλες δράσεις σε εθνικό επίπεδο (ιδίως με αστυνομικές μονάδες ειδικευμένες στο έγκλημα στον κυβερνοχώρο), και να συνεργάζονται σε ευρωπαϊκή κλίμακα για την αντιμετώπιση διασυνοριακών θεμάτων και για την ανταλλαγή βέλτιστης πρακτικής””.

Η συμφωνία προβλέπει ακόμη την παροχή βοήθειας στους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών για την ανάπτυξη, ως εργαλείου αυτορρύθμισης, ενός «ασφαλούς για τα παιδιά» κοινού σήματος για ιστοσελίδες.

Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα διαμόρφωσης μηνυμάτων προειδοποίησης που να υποδηλώνουν την ηλικιακή ομάδα και/ή τις πτυχές του περιεχομένου που επέβαλαν την αναγραφή μιας σύστασης για ορισμένη ελάχιστη ηλικία.

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, από τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 12 και 15 ετών, το 74% χρησιμοποιεί καθημερινά το διαδίκτυο επί τουλάχιστον 3 ώρες. Στην ουσία, όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν ότι εκτίθενται τυχαία σε εικόνες πορνογραφικού περιεχομένου.

Να σημειωθεί ακόμη ότι το Internet Watch Foundation σημειώνει μια αύξηση της τάξης του 16% στον αριθμό των κακοποιήσεων παιδιών στο διαδίκτυο μόνο τον τελευταίο χρόνο.

Η δε βάση δεδομένων της Interpol καταδεικνύει ότι κάθε χρόνο προσφέρονται επιγραμμικά τουλάχιστον 500.000 νέες αυθεντικές εικόνες παιδικής πορνογραφίας και υπολογίζεται ότι υπάρχουν 550.000 εικόνες κακοποίησης 20.000 παιδιών, εκ των οποίων μόνο τα 500 εντοπίστηκαν και σώθηκαν από το 2001.

Σχόλια