Πρόσβαση σε δεδομένα από πελάτες τραπεζών

0

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απεφάνθη ότι οι πελάτες των τραπεζών έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε στοιχεία και πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει τα πιστωτικά ιδρύματα, μετά από δημοσιεύματα του τύπου, για πιθανή εμπλοκή τους σε υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί έρευνα και έχει διαπιστωθεί ότι τα πρόσωπα αυτά δεν εμπλέκονται.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα διευκρίνισε ότι όσο διάστημα διεξάγεται η έρευνα οι πελάτες δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που έχουν συλλέξει οι τράπεζες.

Σχόλια