Πρόσκληση της Κομισιόν για υποβολή παρατηρήσεων στην έρευνα για την Google

0

Οι δεσμεύσεις της Google δόθηκαν στο πλαίσιο έρευνας της Επιτροπής για πιθανή κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης της εταιρείας στην αγορά υπηρεσιών διαδικτυακής αναζήτησης.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε πως όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν τα σχόλιά τους εντός προθεσμίας ενός μήνα. Οι παρατηρήσεις που θα κατατεθούν θα ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή για την αξιολόγηση των δεσμεύσεων της Google. Αν από την αξιολόγηση αυτή προκύψει ότι οι προτάσεις επαρκούν για να καλύψουν τους τέσσερις βασικούς προβληματισμούς της Google σε σχέση με την ανταγωνισμό, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο να καταστήσει τις δεσμεύσεις αυτές νομικά δεσμευτικές.

Σχόλια