Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο

0

Το περιεχόμενο, τα δομικά στοιχεία και η διαδικασία έκδοσης του ηλεκτρονικού δημοσίου εγγράφου προσδιορίζονται σε απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που δημοσιεύθηκε προσφάτως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ακόμη ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν το κύρος, την αποδεικτική ισχύ και την διακίνηση τέτοιων εγγράφων.

Ως ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο νοείται κάθε ηλεκτρονικό έγγραφο που εκδίδεται από δημόσια υπηρεσία ή φορέα έτσι, ώστε να προκύπτει με μηχαναγνώσιμο τρόπο η αρχή που το εξέδωσε και η ημερομηνία έκδοσης. Η γνησιότητα αυτών των εγγράφων θα επιβεβαιώνεται με ψηφιακή υπογραφή, ενώ συγκεκριμένες διατάξεις ορίζουν τον τρόπο διακίνησης και αποθήκευσης των εγγράφων, προκειμένου να αποφευχθεί η αλλοίωση του περιεχομένου τους. Οι πολίτες θα μπορούν να αποκτούν πρόσβαση και να μελετούν τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα είτε στο πρωτότυπο μέσω των διαδικτυακών τόπων των δημοσίων φορέων, είτε σε αντίγραφο που θα στέλνεται στην διεύθυνση mail του ενδιαφερόμενου.