Σε δημόσια διαβούλευση το “Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων”

0

 Το πρόγραμμα έχει στόχο την περιστολή των κρατικών δαπανών, τον αυστηρότερο δημοσιονομικό έλεγχο, τη μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών, την αύξηση του ανταγωνισμού και την επίτευξη μεγαλύτερης διαφάνειας. Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει δέκα (10) ημέρες και θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των απόψεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό νομοθετικό πλαίσιο.

Σχόλια