Στοιχεία των Δ.Α.Τ σε ΗΔΙΚΑ, ΚΕΠ και ΕΦΚΑ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας [ΦΕΚ Β 2171/2020]

0

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» της Ελληνικής Αστυνομίας στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

[ Αριθμ. 13586 ΕΞ 2020 – ΦΕΚ Β 2171/05-06-2020]

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του ν. 3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 138), όπως ισχύει.
3. Του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).
5. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 153 του ν. 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 58).
7. Του ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 245), όπως ισχύει.
8. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
9. Του π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 281).
10. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ Α’ 119).
11. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 121).
12. Του άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

Β. Την υπ’ αρ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

Γ. Την υπ’ αρ. 300/21-8-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Διορισμός του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Υ.Ο.Ο.Δ. 592).

Δ. Την υπ’ αρ. οικ.7791/245/Φ80321/2009 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Β’ 596).

Ε. Την υπ’αρ. 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (ΦΕΚ Β’ 3990).

ΣΤ. Το υπ’ αρ. 2747/22-4-2020 αίτημα διαλειτουργικότητας της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Ζ. Το υπ’αρ. 3882/19-5-2020 (ΥΨηΔ 12581ΕΙ 2020/21-5-2020) έγγραφο της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ. προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. με θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία της διαδικτυακής υπηρεσίας «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας (Νέο-ΕΛΑΣ)» μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Η. Την υπ’ αρ. 13258/27-5-2020 (ΑΔΑ: Ω54646ΜΤΛΠ-Υ74) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης με θέμα «Έγκριση διάθεσης διαδικτυακής υπηρεσίας “Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας” της Ελληνικής Αστυνομίας στο πληροφοριακό σύστημα “AMKA-ΕΜΑΕΣ” της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας».

Θ. Την ανάγκη παροχής βελτιωμένου επιπέδου ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, μέσω των κεντρικών υποδομών διαλειτουργικότητας, από τα πληροφοριακά συστήματα των Φορέων του Δημοσίου.

Ι. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Διατίθεται στο Πληροφοριακό Σύστημα «AMKAΕΜΑΕΣ» της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ) η διαδικτυακή υπηρεσία «Στοιχεία Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας» του πληροφοριακού συστήματος Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

  1. Σκοπός διάθεσης της ανωτέρω διαδικτυακής υπηρεσίας είναι η αξιοποίηση του Μητρώου Δελτίων Αστυνομικών Ταυτοτήτων, που τηρεί η Ελληνική Αστυνομία από το Πληροφοριακό Σύστημα «AMKA-ΕΜΑΕΣ» της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ, προκειμένου για την επικαιροποίηση των στοιχείων ταυτότητας των απογεγραμμένων προσώπων, τα οποία καταχωρούνται στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ και τον εμπλουτισμό αυτού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. οικ.7791/245/Φ80321/2009 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ Β’ 596), όπως ισχύει.

  2. Η διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με την Πολιτική Ορθής Χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

  3. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των καταλλήλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Οι χρήστες του πληροφοριακού συστήματος «ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ» έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό, που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

  4. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Σχόλια