Στο ΣτΕ σχέδιο Π.Δ. για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και στο Ε.Σ.

0

Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατατέθηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπο Αθανασίου, στο Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία.

Με την έναρξη ισχύος του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος -που θα καθοριστεί από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου- καθιερώνεται η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων και η ηλεκτρονική χορήγηση πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο στα πλαίσια της «Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης» (e-justice).

Σύμφωνα με το σχέδιο του διατάγματος, οι δικηγόροι και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αφού επιλέξουν ηλεκτρονικά μεταξύ των δικαστηρίων το Ελεγκτικό Συνέδριο, θα συμπληρώνουν τα πεδία που τους ζητούνται για την εξακρίβωση των δεδομένων τους και θα προχωρούν στην συνέχεια στην κατάθεση του δικογράφου ή θα αιτούνται τη λήψη των σχετικών πιστοποιητικών που επιθυμούν.

Παράλληλα, οι κατά τόπους Δικηγορικοί Σύλλογοι θα διαπιστώνουν την έλλειψη ασυμβίβαστου ή κωλύματος λόγω πειθαρχικής κύρωσης στα πρόσωπα των δικηγόρων (εφόσον υφίσταται) και μετά θα επιτρέπουν τη συνέχεια της διαδικασίας κατάθεσης δικογράφου, κ.λπ., ενώ θα διενεργούν την ηλεκτρονική είσπραξη των σχετικών ποσών των παραβόλων μέσω Τραπεζών και θα μεριμνούν για τον επιμερισμό τους στους αρμόδιους φορείς. Τέλος, θα διαβιβάζουν τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά στοιχεία στο δικαστήριο, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική κατάθεση.

Από την άλλη πλευρά, το Ελεγκτικό Συνέδριο, θα διενεργεί τον απαιτούμενο έλεγχο (ηλεκτρονική υπογραφή, κ.λπ.), θα παρέχει τα απαιτούμενα αντίγραφα στους δικηγόρους, θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της κάθε δικογραφίας, θα παρέχει ηλεκτρονικά αντίγραφα αποφάσεων κλπ. Ακόμη, εάν δεν έχουν καταβληθεί από τους δικηγόρους τα προβλεπόμενα «έξοδα αναπαραγωγής αντιγράφων σε χαρτί του δικογράφου» υποχρεούνται μέσα σε 20 ημέρες από την ηλεκτρονική κατάθεση, να προσκομίσουν στο δικαστήριο τρία αντίγραφα των δικογράφων σε έντυπη μορφή και αντίγραφο της προσβαλλόμενης διοικητικής πράξης.

 

Σχόλια